Brev til de folkevalgte i Aure vedrørende NVEs nasjonale rammeplan for vindkraft .

Nei til vindkraftforeningen har sendt brev til de folkevalgte og kommer med innspill til høringsrunden vedrørende NVEs nasjonale rammeplan for vindkraft.

07.06.2019
Til kommunestyret i Aure kommune
NVEs nasjonale rammeplan for vindkraft
Vi viser til foreliggende rammeplan for vindkraft som nå er på høring. Vi – Aksjonsgruppa – og Arbeidsutvalget mot vindkraft i Aure (fra 10.06.19 samlet i Folkeaksjonen mot vindkraft i Aure) – vil med dette legge fram våre kommentarer og innspill til det forliggende høringsutkastet.
Våre kommentarer er knyttet til avsnitt 46 (analyseområde 23): Grenseområdet mellom Trøndelag og Møre og Romsdal (kommunene Hemne, Snillfjord, Agdenes, Orkdal, Aure, Halsa og Rindal). Området omfatter tre mindre kommuner i Møre og Romsdal; grensekommunen Aure, samt to andre kommuner som snart blir innlemmet i Trøndelag fylke.
I Trøndelag konsolideres kreftene i en omfattende og samlet motstand mot videre utbygging av vindkraftindustri på land. Saken skal behandles i fylkestinget 12. juni -19 og i innstillingen til fylkestinget fraråder Fylkesrådmannen i Trøndelag den foreslåtte rammeplanen, noe som nå også er vedtatt i fylkesutvalget. Største del av Analyseområde 23 er derfor ivaretatt på trøndersk side av fylkesgrensen. Våre kommentarer er knyttet til situasjonen kun for Aure kommune, og vi håper at vi gjennom dette kan bidra til å sette lys på viktige forhold som må ivaretas for å sikre en bærekraftig framtid for kommunen, og som må komme til uttrykk i kommunens høringsuttalelse.
I Aure kommune skal det med bakgrunn i den allerede foreliggende konsesjonssøknaden for Skarsøya i Aure, samt NVEs nasjonale ramme for vindkraft, gjennomføres en folkeavstemning om saken 09.09.2019. Vi håper samtlige folkevalgte politikere i kommunestyret vil være med å invitere kommunenes innbyggere gjennom folkeavstemning til å gi sine råd til dere i forhold til NVEs rammeplan, hvor hele fjellheimen i Aure legges ut som aktuell for framtidig vindkraftutbygging. Det er viktig at innbyggerne i kommunen får fremme sitt syn i en så viktig sak som vil ha store konsekvenser for mange. Det er også viktig at innbyggerne før folkeavstemningen får tilstrekkelig innsikt i innholdet i NVE`s rammeplan og de konsekvenser den vil ha for Aure kommune. Med nesten like mange fritidsboliger som boliger for fastboende – er det også viktig at deltidsbeboere som heltidsbeboere får fremme sitt syn i saken.
Svært mange vindkraftprosjekter som godkjennes i dag går på bekostning av natur-, friluftslivs- og reiselivsinteresser. For Aure med sin verdifulle, sårbare og vakre natur, sine attraktive frilufts- og naturområder – som også skaper store verdier og mange arbeidsplasser, vil vindkraftindustri få store negative følger, jfr. vedlegg.
Vi vil i det foreliggende begrense oss til 5 gode grunner for å si NEI til vindkraftindustri i Aure. Gjennom disse eksemplene mener vi å dokumentere at den foreliggende rammeplanen på flere områder er basert på et sviktende faktagrunnlag, samt manglende innsikt og forståelse for næringsliv og naturressurser i kommunen.
Vår viktigste ressurs er en fantastisk natur og naturopplevelser. Vi oppfordrer kommunens politikere til å slå ring rundt en bærekraftig utvikling i naturskjønne Aure!
På vegne av Arbeidsutvalget og Aksjonsgruppa Mot vindkraft i Aure.
mvh
Torunn Herje

Legg igjen en kommentar