AVTALEN MELLOM AURE KOMMUNE OG NJORDR AS – I KORTHET

Njordr selger ferdige prosjekter. Vi vet ikke hvem som skal bygge anlegget eller drifte det og hvem Aure skal samarbeide med framover. 90% av kraftverkene eies og drives av utenlandsk kapital.
AVBØTENDE TILTAK turisme, friluftsliv mm i hovedsak på Skardsøya, Nordlandet og Lesund.
Bygg / utsiktspunkt på Bjørnskardliknubben. Forlengelse av eksisterende vei opp Skardsdalen og påkobling til adkomstvei som etableres i forb. med vindkraftutbyggingen. Etablering av parkerings- plass ved Nedre Ulvsnesvatnet. Turvei – forlengelse av stier ved Melland fort til Skipnes. Oppgrader-ing av parkering og badeplass ved Åkvikvatnet.
ØKONOMISK KOMPENSASJON. Angitt til mellom 9 og 10 mill. Beløpet består av eiendomsskatt og produksjonsavgift. Det er knyttet store usikkerheter til eiendomsskatt. Etter 10 år går også eiendomsskatten drastisk ned som resultat av nedskrivninger. Kommunen ønsker et fast årlig beløp hvor eiendomsskatt blir trukket fra. Dette er uavklart pr. 20.08.
Njord vil etablere 3- 4 årsverk direkte knyttet til Skardsøya vindkraft, Aure 6 årsverk. Avtalen konkretiserer ikke hvilke arbeidsplasser det dreier seg om og at de skal bo lokalt. Avtalen sier at Njordr vil samarbeide med kommunen om incentiv for å få driftspersonell til å bosette seg lokalt. Det ligger ingen forpliktelse i dette. Det skal etableres et lager og driftssenter- mulig samlokalisert med ny butikk på Vihals. Hurtigladestasjon for el bil Vihals, og overskuddsmasse skal leveres på Vihals. Njordr garanterer for alternativ vannforsyning i tilfelle grunnvannsforurensning i anleggs og driftsfasen.

NB! se også Advokatkontoret Arntsewn deBesche sin vurdering av avtalen. Advokaten konkluderer med at det er en dårlig avtale. Link-trykk her

Legg igjen en kommentar