Ordfører i Flora advarer – styr unna vindkraft!

Flora kommuner var i 2014 sikker på at de hadde gjort en god avtale med et selskap som het Zephyr. De trodde også at NVE var en objektiv konsesjonsbehandler som var på deres side når planer og betingelser endret seg raskt. De tok skammelig feil. Planene ble endret radikalt. Flora kommune og Ola Teigen protesterte kraftig og var overbevist om at NVE da var på deres side. Det var de ikke.
Zephyr sa at de planer som først ble fremlagt var «eksempler på hvordan det kunne bli». Rådgiver Sissel Jakobsen i NVE, svarte til Bergens Tidende at «det er helt i tråd med praksis med såkalte eksempelløs-ninger når det søkes om konsesjon for kraftverk». Og selv om endrin-gene er betydelig ser de ikke behov for nye høringer. Det blir en sak mellom utbygger og NVE. Guleslet-tene Vindpark ble 4 dager etter at konsesjon ble gitt fra NVE, solgt
til verdens største kapitalforvalter, Blackrock. www.blackrock.com/corporate
En lokal politiker oppsummerer det slik: «Det kom ingen lokale arbeids- plasser, et stort entreprenørselskap fra en annen del av landet fikk job-ben med gigantutbyggingen. Kom-munestyrets krav og innvendinger ble ignorert. De fremlagte planene som kommunen bygde vedtaket på ble fullstendig endret av vindindu- striselskap og NVE»
Hva sier du til det som skjedde i perioden etter konsesjon ble gitt i 2014, ordfører Ola Teigen?
Kommunen ble fratatt reell på-virkningsmulighet om en stor vind- kraftutbygging. Kommunestyret har grunn til å føle seg overkjørt. Vi ble bondefanget. Vi var over-bevist om at NVE ville sørge for at vindkraftverket skulle bli slik det ble fremstilt i søknaden.
Hvordan er det som ordfører nå å oppleve forutsetningene for å si ja er brutt på så mange punkter?

Det er bittert. Og det er frustrer- ende at vi ikke nådde fram. Å få et ja i kommunestyret er viktig for utbygger og NVE. Etterpå er vi ikke lenger på banen.
Er det grunn til å tro at Aure kom-mune vil få større innflytelse enn dere fikk i Flora?

Ikke sånn som NVE og utbygningsselskapene samhandler nei.
Ville du ha anbefalt kommunestyret å si ja til konsesjonssøknaden om det hadde vært i dag?

  • Ikke på tale. Økonomisk kom vi etter hvert dårlig ut. Vi har
    fått et anlegg vi absolutt ikke ville ha. Vi føler oss overkjørt. Vi ble en liten brikke i et stort spill. Et spill vi ikke forsto fra starten av. Og nå er det for sent. – Kundene i det lokale nettselskapet må betale 170 millioner i linjefremføring, ingen konsesjonskraft slik vann-kraft gir, kundene betaler grønne sertifikat-ordningen. Vi sitter igjen med 2 millioner i eiendomsskatt, en inntekt regjeringen gradvis fjerner.
    Er du glad i innbyggerne dine:


    STYR UNNA VINDKRAFT.

Legg igjen en kommentar