Skardsøyfjellet, et industriområde.

Vindkraftverket på Skardsøya vil dominere omgivelsene og bli svært godt synlig fra flere områder i kommunen. Hardest vil det gå ut over Skardsøya og øyene ved. Dette er et voldsomt naturingrep på en så liten øy

Å BO RUNDT ET KRAFTVERK. Det meste av bebyggelse på Skardsøya vil ligge mellom 1000 og 2500 m. fra anlegget. Dette er langt nærmere enn det som er tillatt i andre euro-peiske land, f.eks. Finland og Tysk-land. Mange får turbinene tett på, utsikten endres og støyutfordringer og skyggekast vil prege hverdagen for mange. Fra opplevelsen av å bo i en naturperle blir opplevelsen for mange å bo rundt et kraftverk.
Viktige og sentrale deler av Skardsøya går tapt som friluftsom-råde. Vindkraftverket med turbin-er og veier vil legge beslag på ca. 1/10 av øyas areal – og øyas eneste fjellplatå med Bjørnskardliknub-ben og Storbrannsfjellet – svært populære turmål med en fantastisk storhavsutsikt.
KRAFTVERKET. 19 turbiner vil do- minere landskapet. Disse er 200 m høye, har rotorblader på ca. 150 m i diameter som suser rundt i en fart av 300 km i timen. For å frakte elementene anlegges flere kilometer med veier (min 5 m brede) gjennom landskapet, stygge skjæringer og sprengninger må til for å få flate trasser. Oppstillingsplassene rundt hver turbin vil være på størrelse med en halv fotballbane
STOR KONFLIKT. Direktoratet for naturforvaltning og Riksantikvaren vurderte planene for vindkraftanlegg på Skardsøya i 2010 til kategori D: Stor konflikt, men mulig å redusere konflikt med avbøtende tiltak som f.eks. omfattende justeringer av parken som flytting/fjerning av et større antall vindturbiner. Disse justeringene/avbøtende tiltakene er ikke gjennomført i foreliggende konsesjonssøknad. Tvert imot er arealet utvidet, og antall og størrelse på turbinene er økt.

Legg igjen en kommentar