Politikk lokalt i Aure og om nasjonal vindkraftpolitikk

Foto: Ulla Falkdalen
Illustrasjon:
Bård S. Solem

Artikkel og linksamling

om politikk som er relatert til vindkraft og økonomiske samfunnsforhold. Klikk på linken i den enkelte sak/overskrift for å komme til saken.

Medlemsskap 2023

Det viser seg at vindkraftbransjen jobber i det skjulte og nye saker og vedtak kommer som perler på en snor.
Det viser seg at det er viktig å ha god beredskap mot utbyggere, det er derfor besluttet å viderefør Nei til vindkraftaksjonen i Aure.
Vi oppfordrer derfor alle til å videreføre medlemsskapet. Det at det er mange medlemmer er svært viktig signal.
Ut året 2023 er prisen på medlemskap kr.50

“Folkeaksjon mot vindkraft i Aure”
Kontingent pr år:  Voksne kr 50,-
                             Student kr 50,-
                           Barnefamilier med barn under 18 år kr 100,-
Kontonummer:   4212 51 45277
Vipps:  571536

Vindkraft kan ikke drive noen form for industri. Også i Aure kommune forsøker bransjen seg nok en gang, denne gangen i allianse med lokale krefter som hevder de skal bruke vindkraft selv om man vet at det vil gå ut over annen industri

Påstanden om at man kan drive x antall husstander med et vindturbinanlegg er direkte usann, man kan ikke drive noe som helst med vindkraft, man kan selge inn ideen og deretter drive på vannkraft samtidig som man stikker sugerøret ned i fellesskapets kasse og høster subsidier og skattefritak.

Se på bildet nedenfor, det er leveransen fra vindkraftanlegget på Frøya i perioden nov 2020 til nov 2021, som man ser så kan man ikke drive noe som helst som krever stabil kraft.
-Du kan ikke behandle data med en ustabil strømkilde.
-Du kan ikke drive kjøleutstyr og annet motordrevet utstyr.
-Du kan med andre ord ikke drive noe produksjonsutstyr med vindkraft.
-Du kan heller ikke drive sykehjem eller private hjem.
-Tenk deg å ha fryseren full av fisk og komme hjem etter en tre ukers ferietur på slutten av september 21, eller å komme hjem fra juleferie og finne ut at akvariet og husets vannsystem er bunnfrosset.

Kort sagt så kan ikke vindkraft og solkraft drive noe som helst uten at man i realiteten bruker en stabil kraftkilde som vannkraft, atomkraft, gasskraft eller kullkraft samt linjenettet til å opprettholde et stabilt el.nett. Erfaringer fra Sverige viser at el.nettets overføringskapasitet reduseres betydelig når det er volatil (ustabil) kraft som vind og solkraft i nettet. Med andre ord så opptrer vindkraften parasittisk og annen industri og virksomhet, kostnadene øker og stabiliteten ødelegges.


Dersom vindkraft etableres så er det to krav Aure bør stå på for å etablere:
Det må inngås en PPA avtale (1) og det må innføres fritt åpent innsyn i vindkraftanleggets risikovurderinger og miljøavtrykk. (2)
(1) PPA-avtale Power purchase Agreements
En PPA avtale innebærer att en vindkraftpark forplikter seg å levere enn viss mengde strøm til en fast pris hver måned.
-Det innebærer at når det ikke blåser så må vindkraftverkene kjøpe el og levere til sine kunder.

(2) Krav til åpenhet.

1.Komplett risikovurdering der alle kjemikalier og oljer er dokumentert.

2.Unik identitet med nummer på alle turbinblader (Slik det er på fritidsbåter).

3.Komplett offentlig tilgjengelig register på turbinbladene med id-nummer, lokalisering, vekt som nytt, vekt på alle vedlikeholdsprodukter og vekt ved demontering. Det må utføres stikkprøver, betaling av stikkprøvene etter prinsippet forurenser betaler, dvs eier av vindturbinanlegg.

4.Alle vindkraftfirmaer må redegjøre for innkjøp av alle vedlikeholdsprodukter, datablader må være tilgjengelige. (Sveitsiske jernbane fikk varsel om et slikt krav for over 20 år siden, nb! Sjekk hvordan.)

a. Epoksy, sparkel og lignende produkter

b. Polyuretaner som i LEP

c. Hydraulikkoljer

d. Glykoler

e. PFAS

f. Umiddelbar juridisk bindende varslingsplikt ved alle utslipp og tap av deler, oljer, glykoler, Bisfenol, PFAS og andre miljøskadelige stoffer.

Når det gjelder vindkraftindustriens og utbyggernes argumenter så kan man si at gjentar du en løgn mange nok ganger blir det en sannhet.
Det er tydelig at kraftbransjen med sine utallige godt betalte direktører og kommunikasjonsdirektører har nok ressurser og penger.
Den kampanjen de har hatt gående i flere år mener vi er skadelig for barn og unges helse. Det er ikke rart det er mange i kø for psykiske lidelser når du så godt som hver dag får vite at verden går under. NRK og de fleste avisene er med kraftbransjen på denne leken.
Vi mener kampanjen er:
Brudd på markedsføringsloven, kap. 4 paragraf 19 og 21 (hensyn til barn) og kap 1 paragraf 53 (mangel på dokumentasjon). Send inn klage til Forbrukerrådet! Her hopper Norsk Vind og reklamebyrået bukk over markedsføringsloven.
Det er så usmakelig at vi ikke har ord.

Utklipp fra TV2 reportasjen, logo er montert av redaksjonen for å synligjøre kilde.

TV2 avsløringer overrasker og sjokkerer folk.

Mange har latt seg overraske og sjokkere over TV2`s avsløringer. De som har vært aktive i vindkraftmotstanden er ikke like overrasket.
Link til TV2 sin nyehertsartikkel- trykk her

Saken ble vist i TV2 nyhetene 24.11.2019 og viser de uheldige selskapsstrukturene og hvor lite Norge sitter igjen med. Eksemplet som ble vist er fra Tellenes vindkraftanlegg. Kommunen sitter igjen med 8,5 mill kr. i året i eiendomsskatt. Resten av omsetningen på 240 mill forsvinner til Cayman Islands, mye av det som “renteutgifter”. Det skal i følge reportasjen være lovlig. Norske skatteregler er ikke laget for å håndtere dette.
Vindkraftselskapet betaler ikke selskapsskatt i Norge og det er rimelig å anta at de heller ikke i fremtiden kommer til å betale skatt/bidra til samfunnet. Dette er økonomiske konstruksjoner utelukkende for å høste fra Norge.
At politikere både lokalt og nasjonalt ikke har skjønt dette er svært betenkelig.
En annen faktor er at indirekte så deltar de selskapene som “kjøper” strømmen med lange kontrakter fra disse selskapene til at dette kan fortsette. Hydro aluminium og Alcoa er eksempler på selskaper som “smykker” seg med “ren” vindkraft ved å kjøpe lange strømkontrakter fra disse selskapene, industri kan overhodet ikke bruke vindkraft direkte,.Positiv innstilling i formannskapet.

Formannskapet har gitt en klar og god innstilling til NVE`s nasjonale høring, dette i motsetning til rådmannen og hans stab. Vi støtter formannskapets innstilling og håper den blir vedtatt.

Link til vedtaket, trykk her.

Møte i kommunestyret uten referat nå igjen!!

Som vi skrev om for en liten stund siden så er det heller ikke nå noen informasjon om hva kommunestyrets kommer med om nasjonal høring for vindkraft.
Kanskje arkivar har ferie eller fri også denne gangen?
I dag 25.09.19 er det møte i Komut, vi får se når det kommer noe offentlig.
Er det rart det blir spekulasjoner om hva som foregår når det er så mangelfull informasjon.

Hva foregår i Aure kommune?
Kommende ordfører sier på Facebook at vindkraft er uaktuelt, kommunalt utvalg er derimot delvis positiv!

Et utvalg der bl.a Erlend Vaag og Iver Nordseth er deltagende i uttaler seg i hovedsak på en slik måte at Aure kommune er positiv til vindkraft med unntak av Fjordruta. Er dette i tråd med valgresultatet og med inbyggernes interesser?
Link til høringsutkastet, trykk her.
Link til hele saksfremlegget med linker oa, trykk her.

Nedenfor så kan vi se hva Hanne-Berit Brekken, kommende ordfører sier.
Man kan spørre seg om hva som er Aure kommunes budskap, er det det de sier for å roe folket eller er det det de foreslår på høringsutkast.

Hanne-Berit Brekken, September 15 at 3:13 PM
Det er et behov for oppklaring og informasjon rundt ståa i vindkraftsaken, og jeg skal her gjøre et forsøk på å forklare mitt og AP sitt syn i saken.

Først til formannskapsvedtaket sist uke, der vi vedtok følgende:

1. Aure kommune tar resultatet av folkeavstemminga til etterretning, og sender en negativ høringsuttale til en eventuell konsesjonssøknad og til NVEs rammeplan, der Aure kommune krever at kommunen tas ut av plana.

2. Formannskapet ber administrasjonen innhente en uavhengig juridisk vurdering av fremforhandlet avtale mellom Aure kommune og Njordr AS, uttalelse fra Arntzen De Besche og Lund & Co.

3. Rådmannen kommer tilbake med ny sak til kommunestyret når en uavhengig juridisk vurdering ligger på bordet.

Dette vedtaket sier at vi (les formannskap og kommunestyre) skal være negative i uttalelsen om Nasjonal Ramme og en eventuell konsesjonsbehandling jf. resultatet av folkeavstemminga. Dette er det full enighet om!

Så kommer vi til punktet om at vi ønsker en ny og uavhengig advokat til å se på avtalen, for å få et tredje syn på om avtalen er god eller dårlig, og hva vi evt. bør endre på for å sikre oss bedre. Vi vil IKKE behandle avtalen, men få en ny og uavhengig part til å vurdere den. Vi mener det er viktig å ikke forkaste avtalen før vi får svar på om Nasjonal Ramme blir vedtatt. Dersom Nasjonal Ramme ikke blir vedtatt er sannsynligheten for overkjøring av kommunestyret og utbygging svært liten, og da trenger vi ikke avtalen. Men, dersom Nasjonal Ramme blir vedtatt slik den foreligger, da er det de 13 områdene (inkludert deler av Aure) som ligger inne som skal bygges ut. Vi vet at mange kommuner nå sier NEI, men regjeringa har så langt sagt at de vil ha vindkraft på land, noe som vil kunne by på trøbbel.. NVE jobber på oppdrag fra regjeringa, og dersom de skal få gjennom sin politikk er jeg redd for at med en vedtatt Nasjonal ramme vil de måtte overprøve kommuner som sier nei. Kommunen er, selv med en 70/30-folkeavstemming i ryggen, bare en høringspart i saken, det er NVE som tar avgjørelsen til syvende og sist. Dersom NVE skulle komme i posisjon til å overprøve oss er det viktig å ha en avtale som sikrer kommunen et best mulig utfall! Så; vi vil vente med å behandle noen avtale til vi vet utfallet av Nasjonal ramme.

Når det gjelder å bruke penger på en ny advokat, så kan dette vise seg å være bortkastet. Men, dersom Nasjonal ramme blir vedtatt slik den foreligger, og det kommer en overhengende fare for å bli overkjørt tross vårt NEI, så kan det være veldig fint å ha liggende en tredjeparts syn på om avtalen er god eller ikke. Og, dersom Nasjonal ramme blir vedtatt og nye konsesjoner blir behandlet, så kan tida bli knapp for kommunen, og vi vil være bedre rustet med et klart svar liggende på om avtalen er god eller ikke.

Vi i AP er imot vindkraft, og dette vedtaket rikker ikke på dette standpunktet. Vi vil ikke behandle avtalen med Njordr før evt Nasjonal ramme blir vedtatt og faren for en overkjøring blir reell!! Kommunestyrets oppgave er å sikre kommunens beste. Dersom vi nå skroter avtalen, og vi blir overprøvd av NVE, da vil vi kun stå igjen med gjeldende skatteregler og inntekter ut ifra det. Disse skattereglene er heller ikke evigvarende, også vindkraft var i spill ved siste korsveg da de endret skatteinntektene på verk og bruk.

Jeg har forståelse for at noen mener at vi skal kaste alle kort nå, men jeg mener at det er lurt å legge dette på is til vi vet fasiten på Nasjonal ramme. Først da er det trygt å ta endelig avgjørelse på dette spørsmålet.

Klart nei til vindkraft i valget.

Aurgjellingen stemte for oss alle, fastboende og hytteeiere, tusen takk til alle som stemte etter sin overbevisning. Nå er det tid for å samarbeide med alle og jobbe for Aures framtid.
Jobbe for et godt samarbeid mellom de fastboende om de stemte ja eller nei og mellom fastboende og deltidsboende som skaper trivsel og vekst er noe å se fram til.
Det er dannet en Aksjonsgruppe, Nei til Vindkraft, en hytteeierforening og det har oppstått nye allianser. Mange har jobbet sammen, kanskje det er spiren til nye spennende ting, selv om man innser at Rom ikke ble bygget på en dag.
Vi er stolte av folket og vi er stolte av aksjonsgruppen.

Riktignok har ordføreren gått ut i Tidens krav og sagt at de skal skrive under avtalen med Njordr as likevel, men det er lov å håpe at fornuften seirer.

Til tross for ensidig informasjon så gjennomskuet folk spillet og stemte for Aures framtid.

Meningsytring

Kjære Aurgjellinger!

Nå er det er snart kommunevalg. I år skal vi også stemme om vi er for eller imot et vindkraftverk på Skardsøya. Hvis det blir et flertall for dette, så åpner vi samtidig for at det kan søkes om konsesjon på andre fjell i kommunen. NVE har i nasjonal rammeplan for vindkraft dessverre utpekt Aure kommune til å ligge en av de 13 særlig godt egnede områdene for vindkraftsutbygging.

Indre Aure grunneierlag har i sitt siste årsmøtevedtak sagt NEI til all vindkraft på deres eiendommer i klakkan. Det betyr sannsynligvis at klakkan er berget. Når alle grunneierene sier nei, kan ingen utbygger søke om konsesjon på deres eiendommer. Jeg vil rekke en stor takk til disse grunneierene som har fattet dette vedtaket.

Men dette åpner da for at fjellene i den ytre delen av kommunen kan bli de neste som det kan bli søkt konsesjon om. Storfonna, Rostolen, Bergsfjellet, Ormsetfjellet og Ertvågsfjellet kan blir rammet.

Her må hver enkelt velger gjøre seg opp sine egne meninger. Vil vi ha 10-15 stk 200 meter høye vindturbiner for eksempel på toppen av Rostolen? Det blir ikke lenger et fjell. Det blir et industriområde. Hva slags opplevelse blir det å gå på fjelltur til kanskje det mest besøket fjellet i kommunen? Gå å traske midt i et industriområde, er det det vi vil? Om vinteren vil det sannsynligvis bli forbud mot ferdsel pga iskast fra turbinene. Kanskje utbyggerne heller vil gå for Ormsetfjellet, blir kanskje litt mindre konfliktsfyldt der?

Nå står nå nesten alle nabokommunene rundt oss opp mot vindkraft og sier NEI selv om de ligger innenfor de områdene som er utpekt i nasjonal rammeplan for vindkraft.

Dette gjør fjellene våre enda mere utsatt. De blir da kankje de eneste som blir tilgjengelig for å søke om ny konsesjon på. Alle som skal stemme nå på mandag må gjøre seg opp en mening om dette. Skal vi spille russisk rulett med resten fjellene i kommunen med å si ja til utbygging på Skardsøya?

Nå har jeg akkurat kommet hjem fra en fjelltur til Rostolen. I dag ble det en frisk tur. Men utsikten var heldigvis like fin som den alltid har vært. Måtte det bare fortsett slik for all fremtid.
Bruk retten du har som innbygger og

STEM NEI TIL VINDINDUSTRI PÅ SKARDSØYA!
OG SAMTIDIG VÆRE MED PÅ Å REDDE RESTEN AV KOMMUNEN MOT FREMTIDELIGE UTBYGGINGSPLANER!

Godt valg
Hilsen Jørund Haltbakk

PS: Salfjord har allerede nok strøm for både byggetrinn 1og 2, og og de neste byggetrinnene ligger mange år frem i tiden. Innen den tid er nok strømforsyningene til eventuelle nye byggetrinn på plass Dette betyr at man ikke trenger å bekymre seg for om man er med på å ødelegge for fremtidige arbeidsplasser når man skal avigi sin stemme.

Eventuell etablering av oppdrett kan true eksisterende arbeidsplasser

SalMar, Njord Rensefisk og Kystverket har levert høringssvar vedrørende omsøkt landbasert oppdrettsanlegg.
Etter å ha lest høringssvarene er oppfatningen at nabobedriftene fraråder konsesjon da det vil true eksisterende arbeidsplasser. Indirekte påpeker de også manglende kompetanse innen Internkontroll og evne til å ta hensyn til eksisterende arbeidsplasser.
Les dokumentene,
Uttalelse fra NjordSalmon og Tjeldbergodden rensefisk as: trykk her.
Uttalelse fra SalMar, trykk her.
Uttalelse fra Kystverket, link kommer

Tidens valg. Informasjonsavis om vindkraft i Aure.

Det er nå sendt ut en informasjonsavis om vindkraft til alle husstander i Aure. Du kan også lese hele avisen her. (Alt innhold blir tilgjengelig fredag ettermiddag.)

I avisen kan du lese intervjuer med både lokale og nasjonalt fremtredende folk. Du kan også finne faktaopplysninger.

Som en liten innledning kan vi berette at vindbaronenes framgangsmåte er kartlagt og framgangsmåten er ganske lik mange steder i landet.
1. Fase, hemmelig. Lang tid i forvegen finner man en grunneier som antas å være villig til bli med på et slikt forløp. Denne grunneieren skal helst være litt fremtredende. Denne første brobyggeren får gjerne betydelig bedre betalt enn naboene
2. Fase, fortsatt hemmelig. Man får med flere med fagre løfter og en del cash, også i denne fasen er det viktig å finne de som er villige, f.eks han som alltid er kronisk blakk og litt glad i penger, også noen av disse “early adaptors får bedre betalt”.
3. Fase, nå begynner ballongen å sprekke. Kommunen varsles og man begynner å bli litt formelle, det er på tide å finne fram de glossy PowerPointene. De grunneierne som ikke har skrevet under legges under et betydelig press, bl.a med signaler ( i realiteten trusler) om at dersom du ikke skriver under så får du ikke noe annet enn det du måtte få ut av en ekspropriasjon.
I denne fasen haster det voldsomt, skal det bli noen god avtale for kommunen må det skrives under nå! Svake politikere kan la seg lure, de føler at de må kaste seg på toget før det går fra perrongen. (Men husk, det er vårt land de er på jakt etter, er de seriøse så kommer de tilbake.)
4. Fase, meget stort press politisk og ovenfor de aktørene/grunneierne som ikke er med. Fortsatt haster, avtalen må skrives under senest neste møte osv. Husk at Vindbaronen(e) og de han evt. velger å dele med har sannsynligvis mellom 2 og 300 millioner kroner i gevinst innen rekkevidde, man skal bare overvinne nok en fartshump først, det er ikke så viktig å skrive under denne uken heller. I denne fasen er alt tillat i kynikerens øyne, påvirkning, dølge hestehandler, løgn og lovnader osv.
5. Fase er vi ikke kommet i ennå, på Frøya gikk det galt. På Aure er det håp om at man kan feire en felles framtid for et sterkt fellesskap der fastboende og hytteeiere bidrar sammen om et sterkt/styrket næringsliv.

Leserinnlegg i Tidens Krav fra berørt grunneier i planlagt vindkraftområde på Skardsøya

Et sterkt leserinnlegg som belyser hvordan de de fire grunneierne som ikke har underskrevet berøres.

Av Jøran Ulfsnes-Skar, Grunneier 04. september 2019

Link til innlegget
Trykk her

LESERBREV Den pågående vindkraftsaken på Skardsøya berører de fleste av oss som bor her. og de som bruker øya vår på «deltid». Selv har jeg ikke deltatt i debatten av ulike grunner. Men så kommer man til et punkt hvor man føler for en ytring.

Jeg får stadig spørsmål og hører fra flere, at motstanden på Skardsøya er liten. Det er få fastboende som «stikker hodet fram», og tolkningen blir sikkert deretter. Grunnen er nok en annen, forståelig nok. Vi er ei lita grend, ingen av oss ønsker splid og uro. Vi er naboer, venner, og mange slekt og familie, og da kan det være enklest å tie.

Men så av og til må man om man helst ikke vil, for ens egen del, men også for andres, og det en tror på. Engasjementet rundt om er formidabelt, opplysningsmengden enda større, i ett stort spenn fra fakta til svada.

Det er nok lett å la seg påvirke og rive med også i denne saken. Argumentene er mange, for og imot, fleip eller fakta … Belyst opp og i mente, og jeg skal verken komme med tunge fakta, ei heller svada. Som grunneier og bosatt på Skar, på en slektsgård med røtter mange hundre år tilbake i tid, har jeg slått rot. Gårdene her har gitt denne flotte øya navn, og jeg er stolt og ydmyk over å låne denne vakre plassen en generasjon!

Fra gammelt av heter det, «du skal overlevere eiendommen til neste generasjon, i litt bedre stand enn da du overtok». Kanskje mye nostalgi, men dog en god læresetning. Min eiendom, i hovedsak utmark, er i felleseie med mine to naboer, og utgjør vel 40 % av tiltenkt industriområde for vindkraft. utmarka består blant annet av øya`s høyeste fjell, slakke vidder, skog og fiskevann. Uberørt og flott!

Skardsøya er ikke stor og ikke bred, men er altså tenkt skal romme 19 vindturbiner på over 200 meter, med tilhørende fundament, veier og kraftgater, sprengt inn og ned fra ytterst mot Trondheimsleia og langs hele øya! Ei øy som vi og Aure kommune har «solgt inn» som hytteparadis med uberørt og variert natur i over 50 år! Ei øy som deltids og fastboende bruker flittig til rekreasjon og stillhet, skal nå ofres i sin helhet! Her skal en ikke lengre ferdes uten å se, høre, gå forbi eller krysse installasjoner, veier og sprengt fjell.

Er klar over levetiden på «parken» 30–60 år, og lovnaden om å rydde og gjenskape naturen. men, nedsprengt fjell og skjæringer lar seg nok ikke «reparere tilbake», og nei naturen her kan ikke sammenliknes med Smøla`s terreng og dvergmøller i forhold.

Kampen er i gang, ikke bare her, men over det ganske land, og den skal få stå sin ende. vi skal etter striden leve side om side, og det skal nok gå, men beklager, jeg må nok takke nei til kontrakten og millionene fra Njordr. det samme har også 3 andre grunneiere gjort. At en så stor del av min eiendom står i fare for å bli frarøvet meg og kommende generasjoner her, er for meg helt ubegripelig!

Så kan jeg bare håpe og tro at mitt bidrag er med på å gi kommende generasjoner på Skar, Skardsøya og alle andre fortsatt muligheten til å oppleve uberørt natur og rekreasjon i framtiden.

Advokat Elden tar saker også vedrørende Aure. Foreningen Nei til Vindkraft i Aure melder seg inn i den nasjonale bevegelsen Motvind.

Folkeaksjonen melder seg i dag inn i den landsomfattende organisasjon Motvind som nå etableres. Organisasjonen har advokat Elden til å bistå i søksmål mot staten, kommune og NVE.
Elden bekrefter at han også tar saken om Aure.

Arntsen deBesche, anerkjent forretningsadvokat sterkt kritisk til Aure kommunes avtaleutkast med Njordr as.

I uken som gikk vedtok formannskapet å gå inn for en dårlig avtale.
Tirsdag 03.09 er det meningen at denne dårlige avtalen skal vedtas i kommunestyret.
Det er en avtale som delvis kan binde kommunen.
De planlegger dette vedtaket til tross for at det skal være folkeavstemning om vindkraftsaken i forbindelse med kommunevalget. En slik framgangsmåte virker ikke riktig.
Les hele saken , trykk her.

Kommentar til Hege Skar`s leserinnlegg i Tidens Krav 02.09.19.
Tørum påviser at det meste er feil i hennes innlegg.

Folk i Vikna som bor i avstander på opptil 2,5 km avstand opplever det som ren terror. På Skardsøya er det fra 1,2 km og opp til 2,5 km avstand til de fleste fastboende.
Personen som uttaler at han synes det er ok med kort avstand, fikk 2 mill kroner for grunnavståelse og kan neppe kalles sannhetsvitne.
«Min familie opplever støyen fra turbinene under særlige værforhold som ren «TERROR» eller som et «HELVETE». (beboer 1,1 km fra turbinene)

Kjartan Tørum‎ to Politisk debattforum for Aure

 VINDKRAFT I VIKNA – KOMMENTAR TIL LESERINNLEGG I TK FRA HEGE SKARJeg leser med interesse Hege Skars leserbrev i Tidens Krav 02.09.2019 hvor hun blant annet tilbakeviser informasjon fra meg knyttet til vindkraft og Vikna. Bakgrunnen for mine innlegg på Facebook i denne saken var en valgsending på NRK hvor Svein Skar trakk fram Vikna som en suksesshistorie. Jeg velger nå kun å kommentere hennes påstander knyttet til Vikna.Hege Skar mener å kunne dokumentere at den informasjon jeg her legger fram er feil. Jeg velger å tolke dette i beste mening som misforståelser, eventuelt feilinformasjon fra kommunen – noe jeg i såfall – vil beklage. Jeg bor på Vikna og har vært med i lokalpolitikken her i 36 år……..Les resten, trykk her.

Avtalen blir ikke behandlet i kommunestyret 03.09.19

Aure formannsskap godkjente i forrige uke avtaleutkastet med Njordr as og satset på at kommunestyret skulle godkjenne avtalen i morgen. I følge advokaten i Arntsen deBesche var det en dårlig avtale som til en viss grad forplikter kommunen. Dette er dermed en seier for demokratiet, folkeavstemningen har en reell verdi (dersom politikerne tar den til følge).
Se resten, trykk her.

Lurt å sende varsel om søksmål dersom du tror eiendommen vil få redusert verdi.

I følge Forretningsjuridisk tidsskrift er det lurt å sende forhåndsvarsel om søksmål. Da har motparten tid til å ta stilling til det og anledning til å rette opp. Sannsynligheten for at saksomkostningene da faller på motparten øker betydelig. https://www.forretningsjuridisk.no/2015/12/10/soksmalsvarsel/

1. Hva er et søksmålsvarsel?
Søksmålsvarsel er som ordet tilsier et varsel om at avsenderen har til hensikt å reise søksmål mot mottakeren. Varselet skal sendes før stevning tas ut for tingretten eventuelt før forliksklage sendes til forliksrådet.Søksmålsvarselet ble innført med tvisteloven av 2005 (tvisteloven § 5-2), og hensikten var å gi et varsel til den som kunne bli saksøkt slik at denne kunne ta stilling til kravet før søksmålet var et faktum. Ved at det ble gitt varsel trodde man at flere tvister kunne bli løst utenfor domstolene. I alle fall ville det oppnås større klarhet i hvordan partene så på tvisten, før den ble bragt inn i rettssystemet.
Et søksmålsvarsel skal vanligvis være skriftlig. Varslet skal opplyse om det krav som kan bli fremmet og grunnlaget for det, og mottakeren skal oppfordres til å ta stilling til kravet. Det skal også opplyses om viktige dokumenter eller andre bevis som avsenderen selv kjenner til, og som avsenderen ikke kan regne med at mottakeren er kjent med. Ofte settes det en frist på to til tre uker for å besvare varselet.
Manglende søksmålsvarsel fører ikke til at en stevning eller forliksklage avvises, men hvis en saksøker har unnlatt å sende søksmålsvarsel kan det få betydning for hvem som må dekke saksomkostningene i saken. Det er på den annen side verdt å merke seg at foreldelses- og søksmålsfrister ikke avbrytes av et søksmålsvarsel. Kilde: https://www.forretningsjuridisk.no/2015/12/10/soksmalsvarsel

Link til teksten her.

Arntsen deBesche, anerkjent forretningsadvokat sterkt kritisk til Aure kommunes avtaleutkast med Njordr as.

Formannskapet med en stemme mot vedtok i uken som gikk å gå inn for avtaleutkastet med Njordr as, de arbeider videre hardt for å få det banket gjennom kommunestyret på tirsdag 03.09. Dette til tross for at det er en dårlig avtale som binder opp kommunen på en uheldig måte og at det er valg den 09.09.
Hvorfor slik hast?
Det kan forøvrig tilføyes at adm dir i Njordr as, Slettemoen ble omtalt av Stavanger tingrett som svært lite troverdig. (Ref.DN 20.05.19)

Grønskag og Kalland har engasjert en dyktig forretningsadvokat for å vurdere avtaleutkastet mellom Aure kommune og Njordr AS. Konklusjonen er at det er en syltynn og dårlig, udatert avtale. Vi presenterer her en liten omtale av advokatens uttalelser.

Avtaleutkast til møte i formannskapet 27.08.2019 med Formål om forutsigbarhet, redusere de negative konsekvenser av utbyggingen sikring av etterbruk og sikring av at kommunen får varige verdier som følge av utbyggingen er sentrale målsettinger.

Advokatens oppdrag går ut på å vurdere om avtaleutkastet sikrer disse målsettingene.

Dokumentets form og innhold etterlater en rekke spørsmål med hensyn til kommunens rolle, særlig gir det grunn for mange spørsmål om hva som er rettslig bindende klausuler og hva som er målsettinger/intensjoner som da forutsetter at partene har den samme gode samarbeidsrelasjonen når ting skal implementeres om for eksempel 5 eller 10 år. De eventuelt gode relasjoner som har oppstått mellom kommunens utvalg og avtaleparten behøver da ikke ha noen betydning. Dersom utbygger for eksempel selger selskapet eller prosjektet til en annen aktør så vil det gjerne skje at den nye utbyggeren kun vil anerkjenne punkter som er rettslig bindende. Det er også uklart om hva som er rettslig forpliktende og det er uklarheter om hvor langt de rettslige forpliktelsene strekker seg. Man står overfor er dokument som ikke er klart for signering. Dersom det er ønskelig for kommunen å inngå en slik avtale bør man i det minste gjennomføre en prosess for å gjøre dokumentet klarere og tydeligere på hva alle deler av dokumentet innebærer av rettigheter og forpliktelser for partene ..
Les hele vurderingen, trykk her. Publisert mandag 02.09.19

Ordfører i Flora kommune advarer Aure mot vindkraftutbygging!

FOLKEAKSJONEN HAR TATT EN PRAT MED ORDFØRER I FLORA KOMMUNE.

Flora kommune var i 2014 sikker på at de hadde gjort en god avtale med et selskap som het Zephyr. De trodde de var likeverdige partnere i forhandlingene og de planer som de ble presentert og senere søkt konsesjon for, var de som skulle komme. De trodde også at NVE var en objektiv konsesjonsbehandler som var på deres side når planer og betingelser endret seg raskt. De tok skammelig feil. Zephyr endret planene radikalt. Og NVE applauderte.

Turbiner ble flyttet nærmere sentrum, turbinene ble mye høyere, på grunn av nå høyde over 150 meter må de har blinkende lys. Flora kommune og Ola Teigen protesterte kraftig og var overbevist om at NVE da var på deres side. Det var de ikke…… Les intervjuet, trykk her.

Norwea bekrefter indirekte en betydelig økonomisk risiko for grunneiere og kommune.

Etter en forespørsel så svarer Norwea en spørsmålsstiller på en nettside.
Indirekte bekrefter de at dersom utbygger går konkurs før 12 driftsår så har grunneiere og kommune ryddeplikt.

Norwea sier:
Det er et ufravikelig krav at konsesjonær skal tilbakeføre området til sin naturlige tilstand, så langt praktisk mulig, etter endt konsesjon.
Det skal, senest innen 12. driftsår stilles nødvendige (bank)garantier for disse kostnadene. Det er NVEs miljøtilsyn som holder i denne prosessen.

Spørsmålsstiller:
Hvis det er enkelt kan du jo svare på hele spørsmålet. Og tilleggsspørsmål hvilke garantier har vi I DAG for at dette vil skje? At konsesjonær eksisterer om 12 år feks .

Norwea sier:
Litt avhengig av prisen man får for det gjenvinnbare materialet: ca 800.000 kroner per turbin.
Kilde: http://webfileservice.nve.no/API/ PublishedFiles/Download/201839256/ 2806387
Skulle konsesjonær slutte å eksistere (! !) før år 12, vil du altså ha et fullt fungerende kraftverk, med minst 50% av levetiden sin igjen, mer eller mindre ferdig avskrevet. Det høres ut som om det burde være mulig å finansiere nedriggingen mot det.

Vår kommentar:
Erfaringer fra Tyskland viser at store turbiner begynner å få driftsproblemer etter ca 15 år, flere år tidligere enn små
Erfaringstall fra NTE viser at det koster ca.14 millioner å rive en litt liten turbin på en miljømessig god måte. (Tallet er indeksregulert). Om man velger en lite miljøvennlig måte så kan man slippe unna med knappe 5 millioner pr. stykk dersom man bare velter dem ut i terrenget og “rydder” etterpå. Turbinene på Aure vil være store. I tillegg vil det koste 22,5 mill å tilbakeføre veien og oppstillingsplasser mm. Til sammen blir det ca 275 millioner kroner på Skardsøya.
Først bekrefter Norwea at det er grunneiere og kommune som har ansvaret dersom utbygger er konkurs, deretter avfeier de risikoen lett og sier at skrapverdien på turbinen vil dekke kostnadene. (Vrakverdi 800.000 kr.) Med andre ord så vil man gå 14 mill i underskudd pr. turbin.
Å ikke risikovurdere på en grundig og god måte er et betydelig svik mot innbyggerne i Aure kommune. (Og forsåvidt mot profitørenes etterkommere som skal arve eventuelle problemer.)

Grunneiere og kommune må sette av øremerkede midler fram til det viser at utbygger faktisk ryddet. Å stole på at Njordr as og Slettemoen tar ansvar og rydder er i beste fall naivt. Vi kan også minne om at Slettemoen av Stavanger tingrett ble karakterisert “som svært lite troverdig”

Kommentar til NRK`s debattprogram på Aure.

Kjartan Tørum har vært varaordfører på Vikna og har god innsikt i hva vindturbiner egentlig fører med seg. Han var i sin tid med på denne prosessen og har i ettertid sett hvor mange negative konsekvenser det fikk og hvor lite kommunen sitter igjen med.

Sitter på Vikna og hører på NRKs lokalsendte
valgdebatt om vindkraft på Skardsøya i Aure kommune.
Når Iver Nordseth står fram som en lokal landsfader for Aure kommune og tar bl.a
min hjemkommune Vikna til inntekt for sitt syn, så må følgende presiseres:…..… Les hele innlegget, trykk her.

Svar på Iver Nordseths kronikker og påstander 02.08 og 19.08 i Tidens Krav.

POSTET DEN 14. AUGUST 2010 AV STYRET I NEI TIL VINDKRAFT I AURE

Foreningen for Nei til Vindkraft i Aure`s tilsvar til Nordseths kronikk i Tidens Krav.

LESERBREV Vindkraft i Aure – en invitasjon til hasardspill med kommuneøkonomi og lokalsamfunn.

Venstrepolitiker Iver Nordseth hevder i sin kronikk i TK 2. aug. 2019 at ja til vindkraftutbygging på Skarsøya og nei til ytterligere utbygging i kommunen er et godt og realistisk standpunkt i vindkraftsaken. Han hevder det er god distriktspolitikk og at det vil komme hele kommunen til gode.

Et slikt utspill fra en så erfaren fylkes- og kommunepolitiker i en komplisert og utfordrende sak for et helt lokalsamfunn er sjokkerende.
Les hele innlegget, trykk her.

Husk at de som er for vindkraft sover ikke i sommerferien, de er betalt for dette. Hjelp oss med arbeidet meld deg inn, bidra eller støtt oss.

En mulig gevinst på over 200 millioner kroner gjør at de jobber hardt, hele tiden
Det er viktig å merke seg at flere av de viktigste som er for vindkraft er betalt enten direkte eller indirekte, følgelig så “sover de ikke i sommerferien”. Det betyr at de jobber i det stille og hele tiden.
Dersom det stemmer at stemningen blant flertallet av politikere og deler av administrasjon i Aure er for vindkraft betyr det at nei stemmene må gi kraftig lyd fra seg. Et ganske sikkert tegn er at kommunen ikke holder løftet om spørreundersøkelse blant hytteeierne. Trykk her for innmelding

Ordføreren holder ikke sine løfter og overholder ikke sine forpliktelser.

Ørn etter møte med vindturbin.
Foto: Ulla Falkdalen

På folkemøtet kom ordfører Golmen med løfter som hun nå ikke holder.

Mail fra styret til ordfører: Viser til svar fra deg vedrørende høring om vindkraft i kommunen blant fritidsboligeiere. På bakgrunn av dine klare signaler i møtet med 160 eiere av hytter og fritidsboliger på Vihals 20 april, er det direkte oppsiktsvekkende – for ikke å si påfallende – at du som ordfører ikke så relevansen og brakte temaet om høring også av hytteeierne inn i debatten i formannskap og kommunestyret. Les hele saken klikk her.

Aure kommune ved en avgjørende skilleveg! Hyttekommune eller industriområde?

Kronikk i Tidens Krav med betraktninger rundt vindkraft, turisme og NVE`s konsekvensutredning for vindkraftverk på Skarsøya.
Av Torunn Herje,
grunneier på Romundset, Skarsøya i Aure Publisert: 26. april 2019, kl. 09:23
Link til hele kronikken: Trykk her.

Skal Skarsøya ofres på alteret til vindkraftbaronene?
Kronikk i Adressa.

Noen vil ta øya fra oss! Et vindkraftverk skal overta øyas eneste fjellplatå. Fra nå av skal vinden tjene andre.
I den nærmeste tiden skal skjebnen til Skarsøya avgjøres, og med det skjebnen til de som tilhører denne øya: mennesker, fugler og dyr, skriver grunneier Torunn Herje Av:  Torunn Herje, grunneier på Romundset, Skarsøya i Aure kommune

Publisert: 21.05.2019 10:59
Sist oppdatert: 21.05.2019 10:59

Spørsmål til den kommunale oppfølginga av søknaden frå NJORDR AS om å bygga ut  vindturbiner på Skardsøya.

Brevet er stilet til Til Aure kommune , 6690 Aure v/ Rådmann/ ordførar. Brevet gjelder i hovedsak vernet kystmyrområde fra Bjørnliskarknubben og ned til fjorden, INON verneområde samt vannforsyningen til Skar vannverk. Les brevet her

Støykart og litt om prosessene på Skarsøya.

For bilde i full størrelse se på full artikkel

Prosessene fram mot eventuelle vindturbiner på Skarsøya er egnet til å undres over.

Når det gjeldet støy og konsekvenser så har Bård S. Solem utarbeidet et støykart som viser konsekvensene av utbygging på Skarsøya. Legg merke til at det nesten ikke vil bli igjen en flekk i Aure som ikke blir kraftig berørt dersom flere av de skraverte områdene blir utbygd og det må man regne med dersom Skarsøya bygges ut. Les mer, trykk her.

Aure kommune og habilitet

Innlegg bl.a publisert som leserinnlegg i KSU.no Etter et nytt innbyggerinitiativ åpnet formannskapet i Aure kommune i møte den 4. juni for folkeavstemning som omhandler NVE sitt forslag til Nasjonal ramme for vindkraft. Altså til å gjelde lokalisering av vindkraftverk også andre steder i kommunen enn på Skarsøya. Dette ville ikke Svein Skar (SP) og 9 andre kommunestyrerepresentanter være med på, og stemte mot dette i kommunestyremøtet den 11 juni. Vedtaket i formannskapet falt dermed med 1 stemmes overvekt. Kommunestyret var da ikke fulltallig etter at 2 representanter fra Arbeiderpartiet ble permittert før avstemming. Lese hele innlegget og kommentarer her.

Om den økonomiske eliten og hvordan den kan drive på uten fare for å bli avslørt.

Artikkel i ABC nyheter om elitens holdninger til samfunnet. Artikkelen er ikke direkte knyttet opp mot vindkraft men den påpeker at eliten stort sett gjør som den vil og at samfunnsstrukturene og de økonomiske strukturene ikke gir noe innsyn. Link til artikkelen

Brev til de folkevalgte i Aure vedrørende NVEs nasjonale rammeplan for vindkraft .

Nei til vindkraftforeningen har sendt brev til de folkevalgte og kommer med innspill til høringsrunden vedrørende NVEs nasjonale rammeplan for vindkraft.

Du kan lese hele brevet her.

Hytteeierundersøkelsen i 2016. Sentrale funn og fakta. Bl.a at hyttene gir ca 70 årsverk.

Utenbygds bruk av hyttene tilsvarer 194.000 gjestedøgn eller 532 fastboende
Ringvirkninger forbruk: ca. 47 lokale årsverk/arbeidsplasser + 20-25 årsverk i bygg/anleggsnæringen (nye hytter). Totalt ca. 70 årsverk 29% eller 326 hytteeiere sier de vil bruke hytta mer i framtida

Les hele hytteeierundersøkelsen trykk på linken nedenfor http://www.vindkraftmotstand.no/wp-content/uploads/2019/07/Rapport-Aure-003.pdf

Om brannberedskap og annet om ulykker vedrørende vindturbiner.

Har Aure god nok beredskap for brann og oljeutslipp eller skal utbygger etablere den beredskap de finner nødvendig? Artikkel fra Wind-watch org. Les mer

Prosessen på Frøya er anmeldt. Man må regne med flere anmeldelser i tiden som kommer.

Lise Andrine Hauge anmelder prosessen på Frøya. Måten vindkraftutbyggingen skjer på er en elefant i det norske rommet.

Les mer, trykk her

Bruk av politiressurser, samfunnets merkelige prioriteringer. 22 politifolk på Frøya og 2 til raset i Vassenden.

Det har kommet fram at “noen” har betalt politiet 4 millioner kroner, dette har sannsynligvis blitt kanalisert gjennom eller betalt av Trønderenergi.
Pengene skulle vistnok være til trafikksikring på Hitra i forbindelse med turbinanlegget der.

Raset i Vassenden tok til og med liv, dit ble det sendt 2 politifolk. Det resulterte bl.a i en kritisk overskrift i NRK. https://www.nrk.no/sognogfjordane/berre-to-politifolk-i-kriseomradet-i-jolster-1.14650977
Nrk har ikke hatt like kritiske blikk på ressursbruken på Frøya. Vinklingen er ofte slik at behovet legitimerer ressursbruken.

Avisa www.froya.no har vært med å dokumentere en del, samt vinkle mere edruelig. https://www.froya.no/

Det er lov å håpe at disse prioriteringene vil følge aktørene og til slutt få en rettferdig konsekvens. Da tenker vi på både Trønderenergi, politimestre osv.

Zero går inn for vindkraft, Zero er sponset av flere aktører.

I en mail som Zero sendte ut i mai så markedsførte de sine sponsorer med bravur og logoer. Jeg forstår ikke hva f.eks Trøndelag fylkeskommune (mine skattepenger) har i Marius Holms lomme å gjøre (daglig leder i Zero). Innbyggere i Nordland trenger heller ikke å være stolte av sin fylkeskommune. Norsk Industri kjenner tydeligvis ikke sitt eget beste når de går inn for vindkraft, en næring som sammen med utenlandskablene vil true titusener av arbeidsplasser.

I dag 02.07.19 så ser nettsiden til Zero sine samarbeidspartnere slik ut. Slik det ser ut så er Zero en ensidig kommersiell aktør som driver lobbyvirksomhet for energibransjen bl.a for vindkraft. Det er jo lov å håpe at bedriftene tar fornuften fangen.

Legg igjen en kommentar