Partiene og partitoppene i Aure, hva mener de om vindkraft.

Vi ber vi politikerne svare på en del spørsmål:
Spørsmålene kommer snart.
Svarene vil også bli lagt ut på denne siden.

Kommunevalget i Aure 2019:

Kun 4 av ordførerkandidatene og kun 3 av partiene vil fortelle velgerne hva de mener om vindkraftutbygging i kommunen de neste 4 årene. Hvordan vil du som velger forholde deg til det?

Vi sendte ut spørsmål til samtlige toppkandidater om sentrale spørsmål knyttet til den viktigste saken i Aure ved årets valg. Ja eller Nei til vindkraft i Aure. Tre partier har programfestet nei til vindkraft; Høyre, Arbeiderpartiet og Nordmørslista. De fire andre partiene er tause om vindkraft. Når 4 partier ikke signaliserer noe som helst hva de mener eller vil gjøre i sine partiprogram, eller til de ulike valgomater (VG, NRK osv), ville vi hjelpe velgerne ved å stille alle listetoppene de samme viktige spørsmål. Vi må beklage å si at tre av de partiene vi ikke visste noe om fra før, og deres listetopper, vet vi og dermed dere, akkurat like lite om. Jan Frode Osen Johnsen (FrP), Inge Aukan (KrF) og Erik Vullum (V) har valgt å avstå fra å svare på hvert eneste spørsmål.

Hanne Berit Brekken (AP), Henning Torset (H) og Terje Hals (Nordmørslista) velger å være åpen og ærlig på alle spørsmål. Ole Bendik Nilsen (SP) har også svart, men ikke direkte på spørsmålene.  Det er derfor vanskelig å gjengi svarene hans her, men han er imot vindkraftutbygging. www.vindkraftmotstand.no

Vi vil ikke anbefale deg å stemme på hverken det ene eller andre partiet. Men vi tror du er enig i at vi trenger åpne og ærlige politikere for å skape et samfunn bygd på tillit og samhold.

Har du et klart standpunkt i vindkraftsaken?  Hva er det og hvorfor. Om du ikke vil svare: Er det fordi du ikke vet eller ikke vil svare?

 • Henning (H): Jeg er imot. Dette med tanke på de store naturinngrepene, den visuelle forurensingen og at dette kan hindre/bremse hytteutbyggingen i Aure.
 • Hanne-B (AP): Jeg er imot. Jeg vil ikke bygge ned Aure sin flotte, uberørte natur med vindmøller. Vi har reklamert med våre fjell for å lokke turister hyttefolk og fastboende hit, og da blir det feil å selge fjell på nytt.. Et annet vektig argument et at Aure ikke er tjent med å gå inn i framtida med en stor konflikt som splitter folket.
 • Terje H (NML): Nordmørslista er motstandere av vindkraft i Aure kommune, og ellers i landet. Det forventes kun 30% effektiv utnyttelse. Vi trenger det ikke i Norge, og ødeleggelse av norsk natur for eksport av kraft til utlandet er vi imot.

Ca. 90% av alle vindkraftverk i Norge eies av utenlandsk kapital. Hva synes du om at utenlandsk kapital i fremtida skal kunne «eie» Skardsøya ?

 • Henning (H): Dette er og ett sterkt argument for å være imot utbygging.
 • Hanne-B. (AP): Det liker jeg ikke tanken på.
 • Terje H. (NML): Vi eier våre egne ressurser. Det har vært tradisjon i Norge. Vår vannkraft er forsyning godt nok.

Samhold og trivsel er viktige kvaliteter for innbyggerne i en kommune. Hvordan tror du vindkraftsaken vil påvirke dette i framtida? 

 • Henning (H): Jeg håper innbyggere og tilreisende klarer å skille person og sak. Kommunen har fortsatt utfordringer med å enes etter sammenslåingen av Aure og Tustna.
 • Hanne-B. (AP): Hvis det ikke blir utbygd tror jeg alle, kanskje unntatt noen grunneiere, lever godt med det. Dersom det blir utbygd er jeg sterkt redd for at dette vil sette dype sår i mange..
 • Terje H (NML): Samholdet i kommunen settes på prøve. Andre politikere har forsøkt å sette vindkraft opp mot eiendomsskatt, noe som virker splittende på befolkningen

I debatten om vindkraft er det stort fokus på naturvern. Hvor viktig er naturvern og f.eks. hjortebestand og vern av truede fuglearter for deg?

 • Henning (H): Jeg har et balansert forhold til naturvern. Her må det være en god regulering tenker jeg.
 • Hanne-B (AP): Det er ikke mitt fremste argument for et nei, men dyrevern og naturvern skal men alltid ha med i vurderinga.
 • Terje H (NML): Å bevare vår vakre natur, gjør at vi mener Aure skal være en – Vindkraft-fri kommune

Støy er et tema knyttet til vindindustrietablering. Svært mye av bebyggelsen på Skardsøya ligger mellom 1000 og 2500 m fra det konsesjonssøkte vindkraftverket. Hvordan tror du dette vil påvirke tilværelsen deres? 

 • Henning (H): Om det i verste fall skulle bli utbygging, håper jeg at det ikke blir støyproblemer. Men som sagt tidligere, så er jeg imot
 • Hanne-B (AP): Det er vanskelig å si hva det vil bety, men jeg er svært skeptisk til dette punktet..
 • Terje H (NML): Jeg har selv opplevd hvor mye et vindkraftanlegg kan lage av støy. Det er svært uttalt, og vil merkes i hele området. Ikke bare rundt vindkraftanlegget. ( Ref Havøygavlen)

Synes du Aure kommune skal forholde seg til de skjerpede regler ift. habilitet i administrativ og politisk behandling i denne og andre saker?

 • Henning (H): Det er ved flere anledninger blitt utført en dårlig habilitetskontroll i kommunestyret. Dette er det viktig å få økt fokus på.
 • Hanne B (AP): Aure kommune skal alltid forholde seg til gjeldende regler, uansett sak.
 • Terje H. (MPL): Habilitet gjelder for alle. Representantene burde selv ha vurdert seg inhabile. Noe annet er ikke til å forstå.

For å sikre åpenhet- synes du politisk aktive grunneiere skal legge frem sine avtaler med Njordr AS ?

 • Henning (H): Ja.
 • Hanne-B (AP): Det hadde vært fint for åpenheten, men også her er det regler og rettigheter som alle må forholde seg til og respektere.
 • Terje H (MPL): Avtalene er en privatsak. Men de burde ikke ha deltatt i diskusjon eller avstemning i kommunestyret

I strategisk næringsplan 2018 – 2029 har Aure kommune som utviklingsstrategi å videreutvikle seg som attraktiv hyttekommune. Tror du denne strategien er forenlig med vindindustrietablering? 

 • Henning (H): Nei.
 • Hanne-B (AP): Ikke i de deler av kommunen som blir berørt av anlegget.
 • Terje H. (NML): Vindkraft er helt uforenlig med en “attraktiv hyttekommune”, noe mange hytteeiere har signalisert. Vi kan ikke stimulere til hyttebygging, for så å ikke ta hensyn til dem ved neste korsvei.

Hvordan tror du vindkraftsaken påvirker forholdet mellom hytteeiere og kommunen slik prosessen har vært hittil?

 • Henning (H): Håper hytteeierne ikke drar alle over samme kam. Flere ønsker at hytte-eierne skal få fremme sin sak. Dessverre holder ikke ordføreren det hun lover
 • Hanne-B (AP): Jeg mener at den største feilen fra kommunen sin side er at det ble gitt for sein og for lite informasjon. Dette er beklagelig.
 • Terje H. (NML): Se svar på nr. 8

I forhandlingsutkastet med Njordr AS er det angitt en kompensasjon til kommunen på 10 mill. pr år. 

 1. Inkluderer også kompensasjonen grunneieres (fastboende og hytteeiere) verditap på eiendommer? 
 2. Eventuelt, bør kommunen kompenser for grunneieres tap?
  -Henning (H): 1) nei. 2) Har jeg ikke tatt stilling til, da jeg ikke ønsker noe utbygging. Må evt bli vurdert senere.
  -Hanne B (AP): 1) Nei. 2) Nei, det er ikke praksis. Vi hadde samme runde den gang Statoil kom på Tjeldbergodden, men ingen kompensasjon ble gitt.
  -Terje H (NML): Dette er et vanskelig spørsmål. Vi mener de grunneiere som ikke har signert avtaler, kompenseres. De andre har inngått avtale med Njordr. Hva disse 10 mill. skal brukes til er vel ikke nærmere spesifisert.

Tror du kommunen vil bli like attraktiv å etablere seg i og investere i for privatpersoner og næringsdrivende etter en evt. etablering av vindkraftindustri i fjellene?  

 • Henning (H): Her må vel svaret bli både ja og nei, men kanskje ikke i like stor grad. Næringslivet er vel avhengig av byggeklare arealer. Tror kanskje ikke de tenker på dette med vindkraft.
 • Hanne-B (AP): Dette er det vanskelig å svare på, men jeg tror at all utvikling henger sammen med omdømme og «stemning». Jeg er redd for at dette kan føre til et svekket omdømme og splid i kommunen, og jeg er svært bekymret for at dette vil slå negativt ut for nye etableringer.
 • Terje H (NML): Vindkraft er helt uforenlig med Aure som en hyttekommune

Har du satt deg nøye inn i Frøya-saken og hva mener du Aure kan lære av den?

 • Henning (H): Har fulgt med på saken, lærdommen må vel være at man ikke først kan si ja og deretter nei. En kjedelig sak for Frøya.
 • Hanne-B (AP): Ja, den kjenner jeg. Aure må ha med seg at prosessen fram til et vedtak er viktig, slik at alle vet hva de ev. sier ja til! Det er f.eks viktig å vite at konsesjon blir gitt på mengde produsert kraft, ikke på hvor mange eller hvor høye møller.
 • Terje H (NML): Aure kan lære, at å inngå avtaler mot folkeviljen, som regel bærer galt avsted. Dette burde kommunestyret på Frøya har skjønt.

Synes du at det riktig at de i kommunen som ikke vil se / høre turbiner i fremtiden, og ikke vil oppleve nevneverdig verditap på sine eiendommer, skal ha like mye å si som de som både vil se og høre turbinene og oppleve verditap på sine boliger

 • Henning (H): Hver enkelt skal bli hørt og vektlagt like mye. Tror det er farlig å begynne å selektere på dette.
 • Hanne-B (AP): I utgangspunktet er det fristende å tenke slik, men det vil være en svært krevende oppgave å dele befolkningen inn i slike deler ved en folkeavstemming. Det er svært mange faktorer som kunne vært dratt inn, langt flere enn de dere skisserer her. Hva med dem som tjener på en etablering? Hva med de som har bedrifter som kan få arbeid gjennom utbygginga? Kanskje noen burde vært inhabile? Uansett ville det vært mange som ikke var enige i en slik inndeling og i hvert fall ikke hvordan den ble seende ut, så jeg tror vi ville gjort problemet enda mer komplisert og opprivende.
 • Spørsmålet er egentlig galt stilt: Kommuner som ønsker vindkraft, må selv bestemme. Det kunne kanskje være lurt å spørre nabokommunene før man satte i gang utbygging. Det mest vanvittige, er at kraftselskaper og NVE kan starte vindkraftutbygging uten kommunenes samtykke. Dette må endres umiddelbart.

Ole Bendik Nilsen
1. Kandidat Aure Senterparti
Jeg er ikke tilhenger av vindkraftutbygging og det er flere grunner til det. —-For det første er jeg ingen tilhenger av kraftpolitikken som føres nasjonalt med tanke på å selge grønn kraft ut og importere kullkraft tilbake og i dette kronglete og uoversiktlige systemet vil alle vindkraftutbygginger i Norge være et lite bidrag til dette. Vi skal bygge ned naturen vår for at resten av Europa skal ha god samvittighet og bruke importert «grønn kraft».
-For det andre synes jeg det er mye usikkerhet rundt hvem som skal sitte som eiere av f.eks. et anlegg på Skardsøya til slutt. Det er greit at det er norske utbyggere som tar initiativet til utbyggingen og bygger ut, men blir det solgt til et tysk pensjonsfond når det er ferdig? Og hva vil det ha å si for evt. avtaler som er gjort med kommunen, grunneiere o.l.? Og ikke minst er jeg veldig bekymret for naturinngrepet det faktisk er!

Det er veldig viktig at vi har tilgang på kraft i landet vårt og ikke minst er det viktig at vi har infrastrukturen på plass til å sende krafta rundt om der det er bruk for den. Både med tanke på vårt daglige behov og også med tanke på f.eks. næringsutvikling i kommunen vår. Og kanskje enda viktigere er det i et beredskapsperspektiv, på lik linje med matvareberedskap, drikkevannsberedskap o.l. Vindkraftutbyggere har nytt godt av «grønne sertifikater» eller subsidiering om du vil, noe det riktig nok blir slutt på nå. Man kan sikkert diskutere mye rundt subsidiering, men jeg mener at man skulle ført en politikk i Norge som gjør det attraktivt for eierne av vannkraftverkene å fornye disse. Flere prognoser tilsier at en fornying (turbinoppgradering) av disse allerede utbygde anleggene vil sikre oss all den strømmen (og vel så det) vi trenger langt inn i fremtiden. Det tror jeg er løsningen på kraftbehovet vårt i første omgang.

Det eneste jeg kan se på som positivt i forhold til evt. kraftverk i Aure er skatteinntekter til kommunen og evt. oppdrag for lokale entreprenører i utbyggingsfasen. Det som er forespeilet oss i kommunestyret er at det vil gi kommunen en inntekt i underkant av 10 mill. i året, noe som er betraktelig for en liten kommune som oss. Spesielt nå som vi mister en del inntekter fremover. En del av disse tapene visste vi om mens andre kom overraskende på oss og kom på grunn av de som sitter med makten på stortinget i dag. Uavhengig av vindkraftutbygging måtte vi funnet en måte å dekke disse inntektstapene, men det er klart at det hadde blitt enklere med de potensielle skatteinntektene.
-I tillegg er det viktig å nevne i og med at vi har et vedtak på at det skal være en folkeavstemning om dette ifm valget, at Sp har programfestet at vi kommer til å legge vekt på resultatet av den.
Når det er sagt og i referanse til flere av de spørsmålene du/dere stiller har denne saken til tider båret preg av mye usakligheter og «støy». I den debatten jeg har fulgt fra sidelinjen (og helt bevisst holdt meg unna) som har foregått i sosiale medier og tildels i «lineære» medier, har det florert med beskyldninger, konspirasjonsteorier og nedlatenhet ovenfor de som har andre meninger. Dette har skadet forholdet både mellom kommune og hytteeiere, mellom fastboende og ikke minst i forholdet mellom hytteeiere og fastboende. Beskyldninger mot kommuneadministrasjon, politikere, grunneiere har florert i alle himmelretninger med alt fra ignoranse til korrupsjon. Når man begynner å snakke om korrupsjon, er det såpass alvorlig at de burde komme bevis på bordet og ikke bare slenges ut som en påstand. Det har vært bred tverrpolitisk enighet i formannskap og kommunestyre om hvordan prosessen skulle skride frem ovenfor utbygger og at det skulle være folkeavstemning om det potensielle kraftverket på Skardsøya. 
Jeg vil gi honnør til de som har holdt debatten på et saklig nivå, både motstandere av vindkraft og de som er for. Når jeg startet min tid i kommunestyret visste jeg veldig lite om vindkraft, men føler jeg har hatt en bratt læringskurve de siste månedene. Med den kunnskapen jeg har i dag, har det resultert i at jeg har landet på et standpunkt mot storskala utbygging av vindkraft. Men som tidligere nevnt så er jeg opptatt av at innbyggerne skal få si sitt og jeg kommer til å lytte til de, både gjennom folkeavstemning og gjennom de høringssvar som måtte komme.

Merknad:

Folkeaksjonen har bedt om at påstandene om usaklighet, støy, konspirasjonsteorier, korrupsjon mm blir konkretisert – uten at vi har fått noe svar på det enda.

Generelle kommentarer om partiene:

Høyre, Aure Høyre: har vist at de mener alvor, de er mot vindkraft og har forsøkt å ta opp flere forhold omkring dette.
Er og har alltid vært mot vindkraft i aure kommune, og alle listekandidater skal være bundet av dette.

Nordmørslista: Nordmørslista har et fokus på helsetilbudene og nedleggingene. De er også mot vindkraft i Aure. Kandidatene er ikke bundet men ingen har uttrykt at de er for vindkraft i Aure.

SP- Aure Senterparti: Vil ikke svare (har bekreftet at det er et bevisst valg å unnlate å svare). Påstår at de fristiller sine, listekandidatene står fritt. Adferden så langt er slett ikke overbevisende, men det er enkeltpersoner som det kan stemmes på.

AP- Aure Arbeiderparti: Er mot vindturbiner i Aures uberørte natur. Kandidatene skal være bundet. Adferden så langt har vært litt blandet.

V- Aure Venstre: Ingen standpunkt om vindkraft i kommunen, listekandidatene står fritt.

FRP, Aure Frp: Har ikke svart på henvendelsen og ståsted er ukjent. De kan således ikke anbefales.

Personstandpunkt.

Disse har uttrykt at de er motstander av vindkraft i Aures uberørte natur:

Arbeiderpartiet:
Hanne Berit B Brekken, Torstein Hamnes, Mats Langtinn, May Renate Settemsdal
Alle listekandidatene i Aure AP er bundet av partiet og er derfor ansett som «trygge» alternativer.

Aure Høyre:
Ingen listekandidater i Aure Høyre har besvart, men det er uttalt at Aure Høyre er mot vindkraft og at listekandidatene er bundet av dette og er derfor ansett som «trygge» kandidater.

Nordmørslista:
Terje Hals, Elisabeth Jørgenvåg, Tor Arne Ulfsnes, Olve Utne
Listekandidater er ikke bundet, men partiprogrammet er mot og ingen har uttrykt en annen mening enn dette internt i NML.

I Aure Kristelig folkeparti er disse imot:
Morten Finset Ingvaldsen

Aure Senterparti er disse imot:
Ildri Aresvik Hals, Berit (Bibbi) Bøhn.

I Aure Venstre er disse mot:
Mari Oddrun Thevik, Hans Christian Hennøen

Fremskrittspartiet
Ikke kjent.

Folkeaksjonen mot vindkraft i Aure kommune anbefaler:

For den som har vindkraft som sin hjertesak anbefaler vi at det stemmes på Aure Arbeiderparti eller Aure Høyre. Nordmørslista er også et trygt valg, men siden listekandidatene ikke er bundet anbefaler vi i at de som har bekreftet sin motstand (se oversikt over) får et kryss for ekstra personstemme på stemmeseddelen.

De 5 tilgjengelige slengerstemmene anbefaler vi går til personer som har uttrykt sin motstand mot vindkraft og tilhører partiene som ikke har satt ett standpunkt (se oversikt over). Altså Senterpartiet, Venstre og/eller KRF. På den måte kan man få stemt frem vindkraft-motstandere i disse partiene.

Ønsker du å stemme på et av partiene som ikke har satt standpunkt (SP, KRF, V) da det er andre saker som gjør at man vil stemme på disse, selv om du er motstander av vindkraft, anbefaler vi at man setter kryss foran de personene som har ytret standpunkt mot vindkraft.

Folkeaksjonen kan bare fraråde å stemme på FRP da vi ikke har fått noe tilbakemelding på standpunkt, verken på parti eller listekandidater.

Legg igjen en kommentar