Positiv innstilling i formannskapet.

Formannskapet har gitt en klar og god innstilling til NVE`s nasjonale høring, dette i motsetning til rådmannen og hans stab. Vi støtter formannskapets innstilling og håper den blir vedtatt.

Formannskaps vedtak/innstilling

1. Aure kommune krever at hele Aure kommune blir registrert i nasjonal ramme som område der det ikke er aktuelt for vindkraftutbygging. Dette grunngis først og fremst med bakgrunn i resultatet av folkeavstemmingen i Aure kommune om vindkraftplaner på Skardsøya 09.09.2019, der ca 70% av de som deltok stemte nei.

2. Aure kommune tilrår for øvrig at nasjonal ramme for vindkraft tas til orientering som kunnskapsgrunnlag.

3. Aure kommune har forståelse for at Olje- og Energidepartementet gjennom forslag til nasjonal ramme for vindkraft forsøker å gi en viss forutsigbarhet om hvor en kan forvente utbygging av vindkraftanlegg. Rapporten dokumenterer et omfattende analysearbeid som i seg selv har verdi og som også kan brukes i andre sammenhenger. Aure kommune mener det er vanskelig å forstå de avveininger som er gjort i forhold til hvilke områder som er tatt inn i rammen, og hvilke som foreslås holdt utenfor. Vi mener også at en del vesentlige moment ikke er omtalt, eller ikke godt nok vurdert.

4. Aure kommune mener at konsesjonsprosessen for vindkraftetablering er moden for revidering, og at kommunens involvering må sikres på alle stadier av prosessen. Aure kommune mener at kommunen er involvert for sent i prosessen med nasjonal ramme og har ikke hatt påvirkning på hvilke områder som er foreslått.

5. Aure kommune kommer ikke til å innvilge dispensasjon fra arealplanens LNF-status for noe vindkraftverkprosjekt i neste kommunestyreperiode.

6. Aure kommune vil anmode NVE om å be Njordr trekke tilbake søknaden om konsesjon for å bygge vindkraftverk på Skardsøya.

7. NVEs forslag synes så langt å legge liten vekt på utbyggingens påvirkning på artsmangfoldet og hensynet til friluftsinteressene og satsinger på naturbasert reiseliv, inkludert jakt og fiske. Fjordruta vil bli sterkt berørt i nasjonal ramme. Fjordruta som er en av DNT sine populære turruter, går gjennom hele Aure kommune med 7 hytter. Her er både betydelige investeringer og dugnadsarbeider lagt ned. De negative konsekvensene vil ikke oppveies av potensielt positive virkninger på sysselsetting og verdiskaping. I Aure kommune finnes en stor bestand av havørn, samt mange andre fuglearter som er avhengig av inngrepsfrie områder for å trives. Vest på Skarsøya ligger Melland og Mellandsvågen naturreservat, med et stort våtmarksområde som er definert som Ramsarområde med stor internasjonal betydning for overvintring for sjøog vannfugler. Området er også svært viktig som hvile og beiteområde for trekkfugler. Dette er ikke omtalt i rapportene, noe Aure kommune mener er mangelfullt.

8. Aure kommune har en stor andel fritidsboliger i tillegg til den faste bosetningen. (ca 1400 fritidsboliger og 1600 helårsboliger) Ut fra innspill og ytringer som har kommet til kommunen i forbindelse med konkrete vindkraftplaner, mener vi analysen til NVE i større grad burde inkludert faktorer som har direkte tilknytning til folk sin opplevelse av bokvalitet i områdene som omfattes av rammen. NVE peker selv på at det kan være behov for bedre kunnskapsgrunnlag om naboskap til vindkraftanlegg. Aure kommune ber om at dette blir gjennomført i f.eks. gjennom en tilleggsutredning.

9. NVEs forslag sier ikke noe om omfanget av framtidig vindkraft, verken nasjonalt eller i de 13 utpekte områdene. Det er en svakhet at den nasjonale rammen mangler en klar kobling mot framtidige produksjonsmål for vindkraft. Både sett i forhold til antatt framtidig energibehov, og potensiale for annen energiproduksjon og energisparing/effektivisering. Aure kommune mener dette er en vesentlig mangel ved oppdraget og rapporten.

10. Aure kommune innser at det er nødvendig å bygge ut mest mulig fornybar energi for å møte klimautfordringene verden står ovenfor. Derfor ønsker vi at utbyggingen av annen utslippsfri energiproduksjon (havvind/småskala vannkraft) og energisparing/-effektivisering prioriteres. Samt at dagens skatteordninger til vannkraftanlegg endres slik at det blir lønnsomt å oppgradere disse.

Kilde: file:///C:/Users/asbso/Downloads/Protokoll%20Formannskap%2024.09.2019.PDF

Legg igjen en kommentar