Category Archives: Nyhet

Leder. Det viktigste valget for framtiden.

DET ER DU SOM BESTEMMER. Vi står foran et valg som blir avgjørende for Aures framtid. Skal fjellene industrialiseres med store, arealkrevende vindkraftanlegg, eller skal vi bevare fjellene, og kommunens varemerke – vakker og uberørt natur? Det er du som bestemmer! Denne gangen kan vi ikke si som Ole Brumm – ja takk begge deler.
Folkeaksjonen mot vindkraft gir ut denne avisa for å bidra med informasjon som vi mener er viktig å ha med seg i det valget vi står foran.
INNTEKT OPP MOT TAP. En utfordrende økonomisk situasjon er hovedargumentet for de forhandlingene som har vært ført med Njordr AS om vindkraftutbygging på Skardsøya. Med en utfordrende kommuneøkonomi er det særlig viktig å være konsekvent og lang- siktig og ikke minst konsolidere stillingen for eksisterende næringer. Et så viktig valg må ikke baseres på muligheten for kortsiktig og usikker profitt. En bærekraftig framtid er avhengig av dyktige politikere som evner å tenke helhetlig og fremtidsrettet.
Vi mener vår viktigste ressurs er en fantastisk natur og naturopplevelser. Vi mener også at å satse på vindindustri er gambling med kommuneøkonomi og lokalsamfunn.
Er det i forhandlingsprosessen foretatt en grundig risikovurdering? Hva risikerer kommunen å tape? Vil industrialisering gjøre kommunen mindre attraktiv? Vil det virke negativt på bolyst og trivsel? Hvilke økonomiske konsekvenser vil det få?
BOLYST OG TRIVSEL. Mulighetene for å utøve friluftsliv er en positiv faktor knyttet til bolyst. Lett tilgang til gode naturopplevelser er noe mange setter stor pris på, og det kan være avgjørende for hvor man velger å bosette seg. Flere unge barnefamilier har flyttet hjem igjen, blant annet til Skardsøya. Drømmen for mange kommuner! De begrunner det med at de vil bo nærmere familie og natur.
HYTTETURISMEN GULL VERDT. Foreliggende avtaleutkast med Njordr AS omtales som gullkantet. Vi vil hevde at hytteturistene i Aure er gull verdt for kommunen. Aure er en hyttekommune i særstilling. Hyttefolket kjøper varer og tjenester årlig for over 100 mill, og genererer mange arbeidsplasser. Vi har en gjensidig interesse av å styrke lokalsamfunnet. Kan hyttefolk bli nyttefolk i enda sterkere grad? Kan ressursene og kompetansen som de representerer bidra inn i utvikling av kommunen?

Slå ring rundt en bærekraftig utvikling
i naturskjønne Aure – for oss selv og framtidige generasjoner.
Stem NEI til vindkraftutbygging på Skardsøya og i Aure kommune!

POTENSIAL. En planlagt og balansert utbygging over mange år i Aure har skapt betydelige ringvirkninger for det lokale næringslivet. Potensialet for videre vekst og utvikling er stort. En forutsetning for det vil være at Aure tar vare på sin unikt vakre natur. Dette vil gjøre kommunen enda mer attraktiv for både fastboende, inspirere tilflytning, forlenge deltids- opphold, tiltrekke seg andre reisende turister og legge grunnlaget for ny og bærekraftig næringsvirksomhet.
Å tillate vindkraftverk på Skardsøya og andre steder i Aure vil være et svik mot naturen, mot egne innbyggere og mot kommende generasjoner.
Folkeaksjonen mot vindkraftutbygging i Aure

Avtalen blir ikke behandlet i kommunestyret 03.09.19

Aure formannsskap godkjente i forrige uke avtaleutkastet med Njordr as og satset på at kommunestyret skulle godkjenne avtalen i morgen. I følge advokaten i Arntsen deBesche var det en dårlig avtale som til en viss grad forplikter kommunen. Dette er dermed en seier for demokratiet, folkeavstemningen har en reell verdi (dersom politikerne tar den til følge).

Saken er nå utsatt.

Lurt å sende varsel om søksmål dersom du tror eiendommen vil få redusert verdi.

I følge Forretningsjuridisk tidsskrift er det lurt å sende forhåndsvarsel om søksmål. Da har motparten tid til å ta stilling til det og anledning til å rette opp. Sannsynligheten for at saksomkostningene da faller på motparten øker betydelig. https://www.forretningsjuridisk.no/2015/12/10/soksmalsvarsel/

1. Hva er et søksmålsvarsel?
Søksmålsvarsel er som ordet tilsier et varsel om at avsenderen har til hensikt å reise søksmål mot mottakeren. Varselet skal sendes før stevning tas ut for tingretten eventuelt før forliksklage sendes til forliksrådet.Søksmålsvarselet ble innført med tvisteloven av 2005 (tvisteloven § 5-2), og hensikten var å gi et varsel til den som kunne bli saksøkt slik at denne kunne ta stilling til kravet før søksmålet var et faktum. Ved at det ble gitt varsel trodde man at flere tvister kunne bli løst utenfor domstolene. I alle fall ville det oppnås større klarhet i hvordan partene så på tvisten, før den ble bragt inn i rettssystemet.
Et søksmålsvarsel skal vanligvis være skriftlig. Varslet skal opplyse om det krav som kan bli fremmet og grunnlaget for det, og mottakeren skal oppfordres til å ta stilling til kravet. Det skal også opplyses om viktige dokumenter eller andre bevis som avsenderen selv kjenner til, og som avsenderen ikke kan regne med at mottakeren er kjent med. Ofte settes det en frist på to til tre uker for å besvare varselet.
Manglende søksmålsvarsel fører ikke til at en stevning eller forliksklage avvises, men hvis en saksøker har unnlatt å sende søksmålsvarsel kan det få betydning for hvem som må dekke saksomkostningene i saken. Det er på den annen side verdt å merke seg at foreldelses- og søksmålsfrister ikke avbrytes av et søksmålsvarsel. Kilde: https://www.forretningsjuridisk.no/2015/12/10/soksmalsvarsel

Kravene mot Aure kommune kan bli meget store
Basert på gjennomsnittspris kan kravet fra hytteeierne på Skardsøya bli på over 270 mill dersom de fleste velger å stille krav.
I tillegg er det mange fastboende som også får forringet sine eiendommer betydelig. Beløp for dette kjenner jeg ikke. Samlet i Aure så kan kravene med andre ord bli meget store, det er mange flere enn de på Skardsøya som rammes. Svært mange på Lesundet og på fastlandssiden.

Turbinblader slipper ut store mengder plast og kjemikalier i nedslagsområdet for vannverket på Skar.

Vindturbinene på Skardsøya kan slippe ut mange tonn plast i året, mye av det kan havne i drikkevannet på Skard

På Skardsøya er det planlagt 19 turbiner.

Bladene på en moderne turbin veier ca 100 tonn. På Skardsøya blir det til sammen 1900 tonn med plastblader.

Erfaringer fra bl.a Danmark viser at turbinbladene på værutsatte strøk må skiftes så ofte som hvert 4-5 år. La oss si at det på Skardsøya blir skiftet 4 ganger de neste 20 årene dersom turbinene varer så lenge.

Til sammen blir det da skiftet ut 7600 tonn ikke gjenvinnbare turbiner, bare med tanke på miljø er dette ugreit.

Med tanke på Skard vannverk er det mer enn uheldig.

Turbinbladene består ytterst av et lag med polyuretan som inneholder kjemikalier som skal gjøre den mer resistent bl.a mot UV lys, snø, hagl, is og fugl turbinen slår i hjel. Deretter kommer det et lag med gelcoat, innerst finner man selve glassfiberen eller karbonfiberen.

Når turbinbladene er slitt så mye at polyuretanlaget og gelcoaten er slitt av og man begynner å slite på selve glassfiberen så må de skiftes ut.

Underveis så har de kastet all denne plasten ut i luft, vann og terreng, også

ned i tilsigsområdet for Skard vannverk.

Det er ukjent hvor mange prosent dette utgjør, men DNV_GL har uttrykt bekymring for dette. Fra skipsindustri er det kjent at propeller kan miste 50% av vekten i løpet av 20 år.

La oss anta et moderat svinn og regne med 4-5% i bladets levetid. Det betyr at det i vindkraftanleggets antatte levetid så vil det havne 380 tonn med potensielt helsefarlig mikroplast  i luft og terreng. Vinden blåser ofte mot

Skard så de får støyen og plastpartikklene vindbåret pluss at de får det med drikkevannet. (15-19 tonn i året).
Den valgte svinnprosenten er en kvalifisert gjetning, det reelle tallet er ukjent, men det blir meget store mengder plast av det, selv med 1% svinn så blir det store mengder, 76 tonn i levetiden og drøye tre tonn i året.
Med mengder mikroplast og kjemikalier bundet i dette så får man håpe at

det stemmer at det er moderat helsefare med dette, dette er jo empirisk forskning i praksis. Håper alle er med frivillig.

Her er fra Fitjar, https://www.fjt.no/meninger/2019/08/27/%C2%AB72-tonn-med-mikroplast-kan-havne-i-flor%C3%B8folket-sitt-drikkevann%C2%BB-19787995.ece