Category Archives: Ukategorisert

Foreningen Folkeaksjonen mot vindkraft i Aure er aktiv både nå i 2023 ogå i årene som kommer

Klipp fra facebooksiden
Det er dessverre nødvendig at foreningen fortsetter sitt arbeid. Det viser seg at Njordr AS opprettholder/fornyer sin søknad om vindkraft i Aure. De har tydeligvis forsterket sin kobling mot lokale krefter og forsøker nye veier. – Det kommende valget er viktig. 1. Kommunevalget er viktig, velg rett parti og gi personstemmer til de du mener taler din sak. 2. Fylkestingsvalget er mer viktig enn tidligere, fylket blir gitt utvidede fullmakter og kan presse gjennom saker. – Vi vil komme tilbake med mer informasjon.

Positiv innstilling i formannskapet.

Formannskapet har gitt en klar og god innstilling til NVE`s nasjonale høring, dette i motsetning til rådmannen og hans stab. Vi støtter formannskapets innstilling og håper den blir vedtatt.

Formannskaps vedtak/innstilling

1. Aure kommune krever at hele Aure kommune blir registrert i nasjonal ramme som område der det ikke er aktuelt for vindkraftutbygging. Dette grunngis først og fremst med bakgrunn i resultatet av folkeavstemmingen i Aure kommune om vindkraftplaner på Skardsøya 09.09.2019, der ca 70% av de som deltok stemte nei.

2. Aure kommune tilrår for øvrig at nasjonal ramme for vindkraft tas til orientering som kunnskapsgrunnlag.

3. Aure kommune har forståelse for at Olje- og Energidepartementet gjennom forslag til nasjonal ramme for vindkraft forsøker å gi en viss forutsigbarhet om hvor en kan forvente utbygging av vindkraftanlegg. Rapporten dokumenterer et omfattende analysearbeid som i seg selv har verdi og som også kan brukes i andre sammenhenger. Aure kommune mener det er vanskelig å forstå de avveininger som er gjort i forhold til hvilke områder som er tatt inn i rammen, og hvilke som foreslås holdt utenfor. Vi mener også at en del vesentlige moment ikke er omtalt, eller ikke godt nok vurdert.

4. Aure kommune mener at konsesjonsprosessen for vindkraftetablering er moden for revidering, og at kommunens involvering må sikres på alle stadier av prosessen. Aure kommune mener at kommunen er involvert for sent i prosessen med nasjonal ramme og har ikke hatt påvirkning på hvilke områder som er foreslått.

5. Aure kommune kommer ikke til å innvilge dispensasjon fra arealplanens LNF-status for noe vindkraftverkprosjekt i neste kommunestyreperiode.

6. Aure kommune vil anmode NVE om å be Njordr trekke tilbake søknaden om konsesjon for å bygge vindkraftverk på Skardsøya.

7. NVEs forslag synes så langt å legge liten vekt på utbyggingens påvirkning på artsmangfoldet og hensynet til friluftsinteressene og satsinger på naturbasert reiseliv, inkludert jakt og fiske. Fjordruta vil bli sterkt berørt i nasjonal ramme. Fjordruta som er en av DNT sine populære turruter, går gjennom hele Aure kommune med 7 hytter. Her er både betydelige investeringer og dugnadsarbeider lagt ned. De negative konsekvensene vil ikke oppveies av potensielt positive virkninger på sysselsetting og verdiskaping. I Aure kommune finnes en stor bestand av havørn, samt mange andre fuglearter som er avhengig av inngrepsfrie områder for å trives. Vest på Skarsøya ligger Melland og Mellandsvågen naturreservat, med et stort våtmarksområde som er definert som Ramsarområde med stor internasjonal betydning for overvintring for sjøog vannfugler. Området er også svært viktig som hvile og beiteområde for trekkfugler. Dette er ikke omtalt i rapportene, noe Aure kommune mener er mangelfullt.

8. Aure kommune har en stor andel fritidsboliger i tillegg til den faste bosetningen. (ca 1400 fritidsboliger og 1600 helårsboliger) Ut fra innspill og ytringer som har kommet til kommunen i forbindelse med konkrete vindkraftplaner, mener vi analysen til NVE i større grad burde inkludert faktorer som har direkte tilknytning til folk sin opplevelse av bokvalitet i områdene som omfattes av rammen. NVE peker selv på at det kan være behov for bedre kunnskapsgrunnlag om naboskap til vindkraftanlegg. Aure kommune ber om at dette blir gjennomført i f.eks. gjennom en tilleggsutredning.

9. NVEs forslag sier ikke noe om omfanget av framtidig vindkraft, verken nasjonalt eller i de 13 utpekte områdene. Det er en svakhet at den nasjonale rammen mangler en klar kobling mot framtidige produksjonsmål for vindkraft. Både sett i forhold til antatt framtidig energibehov, og potensiale for annen energiproduksjon og energisparing/effektivisering. Aure kommune mener dette er en vesentlig mangel ved oppdraget og rapporten.

10. Aure kommune innser at det er nødvendig å bygge ut mest mulig fornybar energi for å møte klimautfordringene verden står ovenfor. Derfor ønsker vi at utbyggingen av annen utslippsfri energiproduksjon (havvind/småskala vannkraft) og energisparing/-effektivisering prioriteres. Samt at dagens skatteordninger til vannkraftanlegg endres slik at det blir lønnsomt å oppgradere disse.

Kilde: file:///C:/Users/asbso/Downloads/Protokoll%20Formannskap%2024.09.2019.PDF

AVTALEN MELLOM AURE KOMMUNE OG NJORDR AS – I KORTHET

Njordr selger ferdige prosjekter. Vi vet ikke hvem som skal bygge anlegget eller drifte det og hvem Aure skal samarbeide med framover. 90% av kraftverkene eies og drives av utenlandsk kapital.
AVBØTENDE TILTAK turisme, friluftsliv mm i hovedsak på Skardsøya, Nordlandet og Lesund.
Bygg / utsiktspunkt på Bjørnskardliknubben. Forlengelse av eksisterende vei opp Skardsdalen og påkobling til adkomstvei som etableres i forb. med vindkraftutbyggingen. Etablering av parkerings- plass ved Nedre Ulvsnesvatnet. Turvei – forlengelse av stier ved Melland fort til Skipnes. Oppgrader-ing av parkering og badeplass ved Åkvikvatnet.
ØKONOMISK KOMPENSASJON. Angitt til mellom 9 og 10 mill. Beløpet består av eiendomsskatt og produksjonsavgift. Det er knyttet store usikkerheter til eiendomsskatt. Etter 10 år går også eiendomsskatten drastisk ned som resultat av nedskrivninger. Kommunen ønsker et fast årlig beløp hvor eiendomsskatt blir trukket fra. Dette er uavklart pr. 20.08.
Njord vil etablere 3- 4 årsverk direkte knyttet til Skardsøya vindkraft, Aure 6 årsverk. Avtalen konkretiserer ikke hvilke arbeidsplasser det dreier seg om og at de skal bo lokalt. Avtalen sier at Njordr vil samarbeide med kommunen om incentiv for å få driftspersonell til å bosette seg lokalt. Det ligger ingen forpliktelse i dette. Det skal etableres et lager og driftssenter- mulig samlokalisert med ny butikk på Vihals. Hurtigladestasjon for el bil Vihals, og overskuddsmasse skal leveres på Vihals. Njordr garanterer for alternativ vannforsyning i tilfelle grunnvannsforurensning i anleggs og driftsfasen.

NB! se også Advokatkontoret Arntsewn deBesche sin vurdering av avtalen. Advokaten konkluderer med at det er en dårlig avtale. Link-trykk her

Ordfører i Flora advarer – styr unna vindkraft!

Flora kommuner var i 2014 sikker på at de hadde gjort en god avtale med et selskap som het Zephyr. De trodde også at NVE var en objektiv konsesjonsbehandler som var på deres side når planer og betingelser endret seg raskt. De tok skammelig feil. Planene ble endret radikalt. Flora kommune og Ola Teigen protesterte kraftig og var overbevist om at NVE da var på deres side. Det var de ikke.
Zephyr sa at de planer som først ble fremlagt var «eksempler på hvordan det kunne bli». Rådgiver Sissel Jakobsen i NVE, svarte til Bergens Tidende at «det er helt i tråd med praksis med såkalte eksempelløs-ninger når det søkes om konsesjon for kraftverk». Og selv om endrin-gene er betydelig ser de ikke behov for nye høringer. Det blir en sak mellom utbygger og NVE. Guleslet-tene Vindpark ble 4 dager etter at konsesjon ble gitt fra NVE, solgt
til verdens største kapitalforvalter, Blackrock. www.blackrock.com/corporate
En lokal politiker oppsummerer det slik: «Det kom ingen lokale arbeids- plasser, et stort entreprenørselskap fra en annen del av landet fikk job-ben med gigantutbyggingen. Kom-munestyrets krav og innvendinger ble ignorert. De fremlagte planene som kommunen bygde vedtaket på ble fullstendig endret av vindindu- striselskap og NVE»
Hva sier du til det som skjedde i perioden etter konsesjon ble gitt i 2014, ordfører Ola Teigen?
Kommunen ble fratatt reell på-virkningsmulighet om en stor vind- kraftutbygging. Kommunestyret har grunn til å føle seg overkjørt. Vi ble bondefanget. Vi var over-bevist om at NVE ville sørge for at vindkraftverket skulle bli slik det ble fremstilt i søknaden.
Hvordan er det som ordfører nå å oppleve forutsetningene for å si ja er brutt på så mange punkter?

Det er bittert. Og det er frustrer- ende at vi ikke nådde fram. Å få et ja i kommunestyret er viktig for utbygger og NVE. Etterpå er vi ikke lenger på banen.
Er det grunn til å tro at Aure kom-mune vil få større innflytelse enn dere fikk i Flora?

Ikke sånn som NVE og utbygningsselskapene samhandler nei.
Ville du ha anbefalt kommunestyret å si ja til konsesjonssøknaden om det hadde vært i dag?

 • Ikke på tale. Økonomisk kom vi etter hvert dårlig ut. Vi har
  fått et anlegg vi absolutt ikke ville ha. Vi føler oss overkjørt. Vi ble en liten brikke i et stort spill. Et spill vi ikke forsto fra starten av. Og nå er det for sent. – Kundene i det lokale nettselskapet må betale 170 millioner i linjefremføring, ingen konsesjonskraft slik vann-kraft gir, kundene betaler grønne sertifikat-ordningen. Vi sitter igjen med 2 millioner i eiendomsskatt, en inntekt regjeringen gradvis fjerner.
  Er du glad i innbyggerne dine:


  STYR UNNA VINDKRAFT.

Vi har snakket med noen av hytteboerne på Skardsøya og Lesundet om vindkraftplanene

BJØRN ALTERHAUG bor i Trondheim og til-bringer mye tid i huset sitt på Lesundet. Han er komponist, musiker og tidligere professor ved NTNU.

 • Siden 1999 har vår familie leid bolig nær Aure, og fra 2006 har vi eid fritidsbolig i Lesund. Barn, barnebarn og venner har blitt kjent med dette unike området som kan by på det meste av op-plevelser knyttet til natur både til lands og til sjøs. Uforglemmelige fjellturer, båtopplevelser, fiske og kontakt med gjestfrie mennesker har gjort Au-re-området til et sted som betyr svært mye for oss på alle måter. De foreliggende vindkraftplaner for Skardsøya og resten av Aure oppleves derfor som en trussel mot den livskvalitet dette naturområ-det representerer.
  Kampen mot klimaendringene og tapet av naturmangfold bør ikke settes opp mot hver-andre; vi må søke løsninger som både stanser klimaendringene og tar vare på naturen.
  Les hele intervjuet trykk her.

LINE SAMUELSEN har hytte på Kalland. Til daglig jobber hun som prosjekt- og utviklingssjef i Trøndelag reiseliv og kjenner derfor reise-livsnæringen godt.

 • Vi har hatt hytte på Kalland helt siden 1994. Hytta har vi bygd over tid med mye egeninnsats og hjelp av lokale snekkere. Vi har også slekt og familie på Kalland og føler stor tilhørighet til hyt-ta, grenda Kalland, hyttenaboer, Aure og folket her. Vi er på hytta så ofte vi kan både sommer og vinter.
 • Vi trodde ikke det var sant da vi hørte om planen. Dette er tragisk og vil i så fall ha drama-tiske følger for oss som hytteeiere og hele Aure. Fra stuevinduet på hytta vil vi få direkte blikkfang på de mange og enormt store vindturbinene på rekke og rad på Knubben. På tur i nærområdet eller på sjøen – vil vindturbinene ruve over oss. Usikkerhet med hensyn til støy og hvordan det vil påvirke oss, fugle- og dyrelivet på øya er også noe vi tenker på.
 • De sier at naturen vil bli tilgjengelig for flere
  ved en evt. utbygging. Jeg ønsker ikke å vandre blant støyende vindturbiner, skader på dyreliv og ikke minst den visuelle støyen. Da tror jeg nok at jeg, og flere med meg, vil velge bort Skardsøya som turområde. Det vil si mindre hyttetid og mindre handel på Aure.
  Du er prosjekt og utviklingssjef i Trøndelag reiseliv og kjenner reiselivsnæringen godt. Tror du dette er riktig satsning fra kommunens side?
  Nei det tror jeg ikke. Aure har en uttalt strate-gi som hyttekommune, og jeg tror i det lange løp at alle vil tape på en utbygging av vindkraftverk i urørt natur, ikke minst også i et folkehelseper-spektiv. I reiselivet jobber vi med bærekraft. Det innebærer også å ta vare på naturen, dyrene og menneskene – balansen. Det håper jeg politikerne tar inn over seg.

Turbinblader slipper ut store mengder plast og kjemikalier i nedslagsområdet for vannverket på Skar.

Vindturbinene på Skardsøya kan slippe ut mange tonn plast i året, mye av det kan havne i drikkevannet på Skard

På Skardsøya er det planlagt 19 turbiner.

Bladene på en moderne turbin veier ca 100 tonn. På Skardsøya blir det til sammen 1900 tonn med plastblader.

Erfaringer fra bl.a Danmark viser at turbinbladene på værutsatte strøk må skiftes så ofte som hvert 4-5 år. La oss si at det på Skardsøya blir skiftet 4 ganger de neste 20 årene dersom turbinene varer så lenge.

Til sammen blir det da skiftet ut 7600 tonn ikke gjenvinnbare turbiner, bare med tanke på miljø er dette ugreit.

Med tanke på Skard vannverk er det mer enn uheldig.

Turbinbladene består ytterst av et lag med polyuretan som inneholder kjemikalier som skal gjøre den mer resistent bl.a mot UV lys, snø, hagl, is og fugl turbinen slår i hjel. Deretter kommer det et lag med gelcoat, innerst finner man selve glassfiberen eller karbonfiberen.

Når turbinbladene er slitt så mye at polyuretanlaget og gelcoaten er slitt av og man begynner å slite på selve glassfiberen så må de skiftes ut.

Underveis så har de kastet all denne plasten ut i luft, vann og terreng, også

ned i tilsigsområdet for Skard vannverk.

Det er ukjent hvor mange prosent dette utgjør, men DNV_GL har uttrykt bekymring for dette. Fra skipsindustri er det kjent at propeller kan miste 50% av vekten i løpet av 20 år.

La oss anta et moderat svinn og regne med 4-5% i bladets levetid. Det betyr at det i vindkraftanleggets antatte levetid så vil det havne 380 tonn med potensielt helsefarlig mikroplast  i luft og terreng. Vinden blåser ofte mot

Skard så de får støyen og plastpartikklene vindbåret pluss at de får det med drikkevannet. (15-19 tonn i året).
Den valgte svinnprosenten er en kvalifisert gjetning, det reelle tallet er ukjent, men det blir meget store mengder plast av det, selv med 1% svinn så blir det store mengder, 76 tonn i levetiden og drøye tre tonn i året.
Med mengder mikroplast og kjemikalier bundet i dette så får man håpe at

det stemmer at det er moderat helsefare med dette, dette er jo empirisk forskning i praksis. Håper alle er med frivillig.

Her er fra Fitjar, https://www.fjt.no/meninger/2019/08/27/%C2%AB72-tonn-med-mikroplast-kan-havne-i-flor%C3%B8folket-sitt-drikkevann%C2%BB-19787995.ece